Başkanlık sistemi niçin gerekli?

Türkiye 2007 yılında parlamenter sistemin ürettiği son büyük kriz olan 367 garabetini ve 27 Nisan e-muhtırasını, ancak cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçeceği bir senaryo ile aşabilmiştir ve bu bakımdan başkanlık sistemine doğru dönülmez bir yola girmiştir.

  • M. Mücahit Küçükyılmaz / Yazar

Bugün yeni Anayasa ve başkanlık sistemini gündemine alan Türkiye, “Ya yeni hal ya izmihlal, eski hal muhal” noktasına gelip dayanmıştır. Öyle ki, 1990’larda cılız sesle dile getirilen başkanlık sistemi artık parlamenter sistemin bir antitezi olmaktan çıkmış, bizatihi kendisi bir teze dönüşmüştür. Parlamenter sistem eski hali nitelerken, başkanlık sistemi ise kriz-istikrar dilemmasında ikincisini temsil eden bir mahiyet kazanmıştır. Kriz ise, ona antitez olarak öne sürülen veya sırf muhalefet olsun diye başkanlığa karşı çıkılan her türlü durumu imler hale gelmiştir.

Türkiye’de başkanlık sistemini tartışırken düşülen temel yanlışlıklardan veya yapılan manipülasyonlardan biri irrasyonel biçimde elmalar ile armutları aynı temelde değerlendiren sistem-rejim dikotomisini öne sürmektir. Eski Türkiye’nin “Rejim elden gidiyor” korkusunu çağıran bu mantık dışı argüman, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi bir rejim değişikliği olarak kodlamaktadır. Hâlbuki söz konusu olan, demokratik rejim sınırları çerçevesinde adı üstünde bir sistem değişikliğidir. Yoksa başkanlık isteyenler demokrasiden otokrasiye, teokrasiye ya da monarşiye geçişi savunuyor değillerdir. O halde, sistem ile rejimi birbirine karıştırmak, art niyetli bir manipülasyon çabası değilse eğer, açık bir mantık hatasına düşmek demektir. Tabii, karmaşa sadece bununla sınırlı değil, başkanlık tartışması açıldığında pek çok kişinin doğru bildiği yanlışlar da ortaya dökülüveriyor.

Doğru bilinen yanlışlar

1. Başkanlık sistemi olursa ülke bölünür: Hayır. Bir ülkenin bölünmesi için başkanlık sistemiyle yönetiliyor olması gerekmez ya da başkanlık ile yönetiliyor olmak bir ülkenin bölünmesine başlıca sebep değildir. Zaten ABD, Meksika, Brezilya, Şili dâhil hiçbir ülke “Hadi şu sisteme geçelim de bölünelim” diye başkanlık sistemini uygulamakta değildir.

2. Başkanlık sistemi gelirseTürkiye federasyon olur: Hayır. Başkanlık ile federasyon birbirinin olmazsa olmaz mütemmim cüzü değildir. Dünyada başkanlık sistemiyle yönetilen federal yapılar (ABD) olduğu gibi, parlamenter sistemle yönetilen federal yapılar (Almanya), yarı başkanlıkla yönetilen üniter yapılar (Fransa) veya yarı başkanlıkla yönetilen federal yapılar (Rusya) bulunmaktadır.

3. Başkanlık sistemi olursa sistem tıkanıklığı yaşanır: Hayır. Başkanlığın hem otokratik olacağını, hem de sistemin tıkanacağını söylemek aslında başlı başına bir çelişkidir. Aslında iki iddianın da başkanlık sistemiyle organik bir ilişkisi bulunmamaktadır. Tersine, başkanlık sistemi hem demokratik otorite olarak güçlü bir yöneticiyi iş başına getirmesi, hem de kuvvetler ayrılığı ilkesini en sarih biçimde öngörmesi nedeniyle sistem tıkanıklığının en az yaşandığı yönetim biçimidir. En azından, başkanlık sisteminin kuvvet-yetki dengesizliği ve dağınıklığı içermemesi nedeniyle, parlamenter sistem kadar tıkanması mümkün değildir.

4. Başkanlık sistemi antidemokratiktir, otokratiktir: Hayır. Başkanlık bir rejim değil, sistemdir. Rejimi demokratik olarak kurguladıktan ve gerekli yasal önlemleri aldıktan sonra, seçimle ve sınırlı bir süre için işbaşına gelerek anayasal denetime tabi olan bir başkanın tek başına demokrasiden başka bir rejime geçmesi kolay bir şey değildir. Ayrıca başkanlık sisteminde yasama organı olarak her halükarda bir meclis bulunacağı için siyasal partiler varlığını sürdürecek, üstelik parlamenter sistemde istikrarsızlığı engellemek adına kurgulanan yüzde 10 barajı gibi arızi uygulamalara gerek kalmayacaktır. Zira zorunlu olarak yüzde 50’nin üzerinde bir oy ile seçilmiş başkan varken, mecliste ayrıca bir baraja ihtiyaç kalmayacaktır. Bu da dengeli bir parlamenter temsili sağlamakta ve başkanlık sistemini daha demokratik hale getirmektedir. Tersine, darbelere karşı kırılgan olması nedeniyle parlamenter sistemin daha antidemokratik süreçlere, hatta askerî yönetimlere yol açtığı bile söylenebilir.

Bu sistem neden bırakılmalı?

1. Öncelikle tam da yukarıdaki antidemokratik süreçlere yol açma kırılganlığından dolayı parlamenter sistem terk edilmelidir.

Üstelik başkanlık sistemi parlamenter sistemin zıddı değil, bir meclisin varlığını da ihata etmesi sayesinde onun daha kuşatıcı ve geniş ölçekli bir üst versiyonudur. 90 yılda en az beş büyük kazaya yol açmış bir sistemde ısrar etmenin gereği yoktur.

2. Parlamenter sistem, biraz da 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında terk edilen monarşilerin tek adam baskıcılığından kurtulmak için ortaya konulan tepkisel tercihlerin ürünüdür. Ancak gelinen noktada bu tepkiselliğin kaos üretme potansiyeli yüksek bir çoğulculuktan öte tekçiliğe ve odak dağılmasına yol açtığı tecrübe edilmiştir. Böylece üniter veya federal olsun fark etmez, istikrarsızlık üreten parlamenter sistemlerle yönetilen ülkeler bölünmeye karşı daha dirençsiz hale gelebilmektedir.

3. Parlamenter sistemin çoğu zaman koalisyonu mecbur kılan doğası sadece siyasal krizlere değil, ekonomik istikrarsızlığa da neden olmaktadır. Yakın tarihte 5 Nisan 1994, Şubat 2001 krizleri koalisyon döneminin ürünleri olarak ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesinin düşmesinde rol oynamış; bu istikrarsızlık süreçleri 2002’de tek parti iktidarı ile aşılabilmiştir. Yine parlamenter sistemin zaaflarını bahane eden ve önlemekte yetersiz kaldığı askerî darbeler ülkenin beşeri, ekonomik ve demokratik sermayesine ciddi biçimde zarar vermiştir.

4. Parlamenter sistem ancak başkanlığa benzediği ve ona yaklaştığı durumlarda istikrar üretmekte ve gelişmeyi desteklemektedir. Bu yüzden İtalya’da koalisyon kanunla yasaklanmıştır.Ülkede artık yüzde 40 ve üzeri oya ulaşan parti, 630 sandalyeden 340’ına sahip olacak; hiçbir partinin yüzde 40’ı aşamaması halinde ise en yüksek oyu alan iki parti arasında ikinci tur seçimine gidilecektir. Bu işleyiş başkanlık sistemindeki seçim mantığında tabii olarak zaten mevcuttur.

Gerekli çünkü...

1. Aslında önceki iki başlıkta yer alan maddeler zımnen başkanlık sisteminin niçin gerekli olduğunu da ifade etmektedir. Bununla birlikte, başkanlık sisteminin sınırlı zaman için iş başına gelen bir tek parti iktidarı gibi olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Ama başkan, yüzde 50 üzeri oy alması hasebiyle pek çok tek parti iktidarından daha güçlüdür ve bu nedenle karar alması kolaydır.

2. Başkanlık sisteminde, mecliste yüzde 10 barajına gerek olmayacağı için millî iradenin dengeli temsili mümkün hale gelecek ve çoğunluğun azınlığa tahakkümü tartışmaları da anlamsızlaşacaktır. Bununla birlikte, ülkeyi yöneten kişinin yetkileri genişlediği gibi, anayasal-yasal ve demokratik kontrol mekanizmaları da etkin hale geldiği için etik yönetilebilirlik ilkesi güçlenecektir.  

3. Başkanlık sistemi içinde meclisteki vekiller parti-lider gölgesinde kalmaktan kurtulup bireysel iradelerini ve seçmenlerinin tercihlerini yansıtabilecektir. Zira başkan ve vekiller dâhil tüm seçilmişler, arada herhangi bir kişi veya merci olmaksızın kendilerini seçen halka karşı doğrudan sorumludurlar. Başkanlık sistemi böylece aslında parlamenter sistemin lider, parti, grup baskısı gibişikâyet edilen unsurlarını da tedavi edici bir işlev görecektir.

4. Parlamenter sistem, uzun tartışmalar sonucu karar alma lüksüne sahip İskandinav ya da Batı Avrupa ülkeleri gibi doğal istikrar havzalarına felsefi olarak uygun düşmektedir. Ancak Türkiye gibi çatışma coğrafyasında bulunan bir ülkede, yönetimin ani kriz süreçlerinde hızlı kararlar alabilmesi hayati önem taşımaktadır.

5. Başkan, meclis ve yüksek yargı gibi dengeleyici ve kontrol edici mercilerin yanı sıra, kendisini doğrudan seçen halka karşı da sorumluluk duygusuyla hareket etmek durumunda kalacaktır. Öte yandan, doğrudan kanun teklifi sunması, bütçe kullanması, icranın başı olması gibi özelliklerle de sistemin tıkanmasını önleyecek ve işleyişi hızlandıracaktır. Mesela yarı başkanlıkla idare edildiği halde cumhurbaşkanının hem yargının hem de yürütmenin başı olduğu Fransa, tam başkanlık sistemine geçmeyi tartışmakta ve buradan bir diktatörlük çıkarımı yapılmamaktadır.

6. Yüzde 50+ ile seçilen bir başkan seçilmişlerin meşruiyeti ile ilgili tartışmalara da nokta koymuş olacaktır. Bu durum, seçilmiş başkanı ve ekibini atanmış bürokratlara karşı daha etkili kılacak, böylece sistem daha demokratik bir karakter kazanacaktır. Bu, eski Türkiye’nin imtiyazlı elitlerinin etkisinin dengelenmesi ve yeni girişimci-yöneticilerin önünün açılması anlamına da gelecektir.

7. Başkanlık sistemi, yürütmenin iki başlı olduğu hükümet sisteminin barındırdığı potansiyel çatışma riskini bertaraf ettiği gibi, parlamenter sistemdeki pek çok krizin nedeni olan yasama ve yürütmenin birbirini kilitlemesini de engelleyecektir. Çünkü yasama, yürütme ve yargının birbirinin görevlerine son veremediği başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin net biçimde uygulanması söz konusudur.

Eski hal muhal!

Türkiye 2007 yılında parlamenter sistemin ürettiği son büyük kriz olan 367 garabetini ve 27 Nisan e-muhtırasını ancak cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçeceği bir senaryo ile aşabilmiştir ve bu bakımdan başkanlık sistemine doğru dönülmez bir yola girmiştir. Vesayet heveslilerinin zorladığı bu süreçte, artık vekiller tarafından seçilmediği için fiilen meclise değil, kendisini yüksek bir meşruiyet oranıyla seçen halka karşı doğrudan sorumlu olan bir devlet başkanı vardır. Millet, bir kez kazandığı hakkı kolayca iade etmesi için ortada bir sebep bulunmadığına ve 10 Ağustos 2014’te devlet başkanını seçmenin tadını aldığına göre, geriye sadece bu fiili durumu hukuki hale getirmek adına başkanlık sistemini hayata geçirmek kalmaktadır.

Netice-i kelam, Türkiye’de Meşrutiyetten beri çok emek verildiği için vazgeçilemeyen parlamento tecrübesi gerçekte bir başarısızlık hikâyesidir. Yeni Türkiye’nin yeni başlangıçlara hem hakkı hem de ihtiyacı vardır. Bu yüzden, artık başkanlık sistemi bir alternatif değil, kaçınılmaz hedeftir; bir antitez değil, münhasır bir tezdir.

Ya yeni hal ya izmihlal, eski hal muhal!

mmucahit@gmail.com

 

Haber Turu

Kız arkadaşını zorla bindirdiği otomobili falezlere sürdü: 2 ölü

Kız arkadaşını zorla bindirdiği otomobili falezlere sürdü: 2 ölü

Antalya'da 19 yaşındaki Yavuzhan Gebeloğlu, tartıştığı kız arkadaşı Gizem Şolpal'ı saçında sürükleyerek zorla bindirdiği otomobili falezlerden aşağı sürdü.

FETÖ soruşturmasında 10 akademisyen tutuklandı

FETÖ soruşturmasında 10 akademisyen tutuklandı

KOCAELİ'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kocaeli Üniversitesi'nde akademisyen olan 21 kişiden 10'u tutuklandı.

Akyazı'da, FETÖ soruşturmasında 3 işadamına gözaltı

Akyazı'da, FETÖ soruşturmasında 3 işadamına gözaltı

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 işadamı gözaltına alındı.

Eski Büyükelçi Gürcan Balık tutuklandı

Eski Büyükelçi Gürcan Balık tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ soruşturması çerçevesinde Büyükelçi Gürcan Balık tutuklandı.

Acıları yürekleri dağladı! Birbirlerine sarılıp ağladılar...

Acıları yürekleri dağladı! Birbirlerine sarılıp ağladılar...

Suriye'de çekilen görüntülerde, küçük kardeşlerini kaybeden iki çocuğun acısı yer alıyor.

İntikam değil adalet istiyoruz

İntikam değil adalet istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD haber kanalı CNN International’ın yayınına bağlanarak teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili konuştu.

Sözde imam şirk koştu

Sözde imam şirk koştu

FETÖ soruşturmasında yakalanan terör örgütünün sözde ‘milli eğitim imamı’ M.D. ifadesinde, “Fetullah Gülen, Kur’an-ı Kerim’in eksiklerini tamamlıyor” diyerek sapkın anlayışlarını ortaya serdi.

Sokak ortasında kadını...

Sokak ortasında kadını...

Amerika’nın San Francisco eyaletinde gerçekleşen olayda, bir kadın sokak ortasında dövüldü. Polislerin yaptığı açıklamada, sokakta yaşayan adamın kadına sebepsiz bir şekilde saldırdığını söyledi.

Çanakkale'de şehit acısı

Çanakkale'de şehit acısı

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Halil İbrahim Eriç'in Çanakkale'nin Çan İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

Edirne´de otobüs, önündeki TIR'a çarptı

Edirne´de otobüs, önündeki TIR'a çarptı

EDİRNE'de önünde giden TIR'a çarpan yolcu otobüsündeki 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Buna anne demeye bin şahit gerek!

Buna anne demeye bin şahit gerek!

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Bareilly şehrinde yaşayan bir anne, bebeğine işkence yaparken, eşi tarafından eve yerleştirilen gizli kameralara yakalandı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; bir baba eşinin çocuklarını dövdüğünden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülere kadının bebeği sallayıp sert b

ABD'den dengeleri değiştirecek açıklama!

ABD'den dengeleri değiştirecek açıklama!

Kerry: Özerk kürt bölgesini desteklemiyoruz

ABD çekilin dedi PYD ilerledi

ABD çekilin dedi PYD ilerledi

Terör örgütü PYD Fırat’ın doğusuna dönmek zorunda olmasına rağmen hâl⠑Batı’da fırsat kolluyor. Örgüt, anlaşmayı bozup Sacu nehrini geçerek DAEŞ’in boşlattığı 7 köyü ele geçirdi.

Tunus'ta Ulusal Birlik Hükümetine doğru

Tunus'ta Ulusal Birlik Hükümetine doğru

Tunus'ta Yusuf Şahid'in oluşturduğu Ulusal Birlik Hükümeti güven oylaması oturumu parlamentoda yoğun katılımla sürüyor.

Irak'ta bombalı saldırı

Irak'ta bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

UNICEF'ten Halep'teki çocuklar için çağrı

UNICEF'ten Halep'teki çocuklar için çağrı

UNICEF İcra Direktörü Lake, Halep'in doğusunda 100 binden fazla çocuğun temmuzdan beri mahsur kaldığını belirterek, insani yardım ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesi çağrısı yaptı.

Ölüleri nehirden topladılar!

Ölüleri nehirden topladılar!

Başkent Katmandu'nun batısındaki Trishuli Nehri'ne uçan otobüste sıkışanları, civardaki köylüler kurtarmaya çalıştı. Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, cesetlerin nehirden toplandığı görülüyor.

Tesettürlü mayo yasağını askıda

Tesettürlü mayo yasağını askıda

Fransa'da Yüksek Mahkeme son dakika kararla tesettürlü mayo yasağını askıya aldı.

Fransa´da turist sayısı düştü

Fransa´da turist sayısı düştü

Turizmden sorumlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault basına yaptığı açıklamada ülke genelinde turist sayısın düştüğüne dikkat çekti.

Rusya’dan Japonya’ya 'Halep’te insani yardım görevine katılın' teklifi

Rusya’dan Japonya’ya "Halep’te insani yardım görevine katılın" teklifi

Rusya, Japonya’ya Halep kentindeki insani yardım görevine katılmasını teklif etti.

İki devden yerli OLED TV atağı

İki devden yerli OLED TV atağı

Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik ve Vestel dünyanın en iyi görüntü kalitesine sahip OLED TV ürettiler.

Fitch, 3 ülkenin kredi notunu korudu

Fitch, 3 ülkenin kredi notunu korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İsveç, Tunus ve Azerbaycan'ın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü

Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Türk bankasının yerel para biriminden uzun vadeli kredi notlarını birer kademe düşürdü.

1.6  milyon esnafa ABD ve Çin tipi büyüme modeli

1.6 milyon esnafa ABD ve Çin tipi büyüme modeli

Esnafın sorunlarını çözüp ihracata yöneltmek için model arayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sekiz ülkeyi inceledi. ABD ve Çin modelleri yakın takibe alındı.

İhracat kalıcı artışa geçiyor

İhracat kalıcı artışa geçiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dün katıldığı bir TV programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yurtdışında Türkiye’nin tanıtımı ve 15 Temmuz’u anlatmak için büyük çaba sarfettiklerini belirten Zeybekci, yatırım teşvikleri ile ekonomiyi daha da güçlü hale getireceklerini belirtti.

3. Köprü ekonomi için sıçrama taşı olacak

3. Köprü ekonomi için sıçrama taşı olacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün dün düzenlenen törenle devreye girmesi iş dünyasını da heyecanlandırdı. Köprünün ekonomi için atlama taşı olacağını belirten iş dünyası örgütlerinin başkanları “Türk ekonomisi köprünün iki yakasında her gün 10 saat mahsurdu. Kurtulduk” görüşünde...

2023 hedefine dev adım

2023 hedefine dev adım

Yıllık sadece işgücü ve yakıttan 1.8 milyar dolar katkı sağlayacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete girdi. Ticareti hızlandıracak 3. Köprü ile Türkiye, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Digiturk, resmen satıldığını açıkladı

Digiturk, resmen satıldığını açıkladı

Digiturk, Katarlı küresel spor ağı BeIN Sports'un sahibi beIN Media Group'a satıldı.

ABD 2.çeyrekte yüzde 1,1 büyüdü

ABD 2.çeyrekte yüzde 1,1 büyüdü

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,1 ile ilk açıklanan rakamın biraz altında büyüdü.

İsrail, metro yapımı için Türk firması arıyor

İsrail, metro yapımı için Türk firması arıyor

İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, ülkelerinde yapımına başladıkları metro için Türk ortak aradıklarını söyledi.

Emre Çolak La Liga'da ilk maçına çıktı

Emre Çolak La Liga'da ilk maçına çıktı

La Liga takımlarından Deportivo'nun Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Çolak, yeni takımıyla ilk resmi maçına Real Betis karşısında çıktı.

Alanyaspor'a son dakika üç puanı

Alanyaspor'a son dakika üç puanı

Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşmalarını yaptığı Oba Stadı'nın bakımda olması nedeniyle müsabaka Antalya Stadı'nda oynandı.

İtalyanlar'dan Beşiktaş'a Quaresma üzerinden taş

İtalyanlar'dan Beşiktaş'a Quaresma üzerinden taş

UEFA Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendiren İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi Napoli ile eşleşen Beşiktaş'ı değerlendirirken Quaresma üzerinden taş attı: "Eğer yıldızları neredeyse 33 yaşına gelmiş Ricardo Quaresma ise bu takım için iyi bir sinyal değildir."

Şampiyon farklı başladı

Şampiyon farklı başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 2016-2017 sezonunun açılış maçında, geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, sahasında Werder Bremen'i 6-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup şoku!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Siyah Beyazlılar'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup kasığından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Rhodolfo Beşiktaş'ı ipten aldı

Rhodolfo Beşiktaş'ı ipten aldı

Beşiktaş, Aitker Konyaspor deplasmanında zor da olsa bir puanın sahibi oldu. Luiz Rhodolfo 7 ay sonra giydiği siyah-beyazlı forma ile kritik bir kurtarışa imza atarak takımını ipten aldı.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hile iddiası!

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hile iddiası!

2016-2017 seonu için Fransa’nın Monaco kentinde çekilen Şampiyonlar Ligi kurasında eski futbolcu Ian Rush’un el hareketi kafalarda şüphe oluşmasına neden oldu.

Konyaspor taraftarından anlamlı koreografi

Konyaspor taraftarından anlamlı koreografi

Atiker Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçta kuzey kale arkası tribünde yapılan koreografiyle 15 Temmuz Şehitleri anıldı.

Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş Milli Takım'a!

Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş Milli Takım'a!

Galatasaraylı Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş, evraklarının yetişmesi halinde A Milli Takım kadrosuna alınacak.

Konyaspor - Beşiktaş maçında gol düelosu

Konyaspor - Beşiktaş maçında gol düelosu

Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı. Konyaspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü

İskoç Lordu'nun mega yatı 'Sea Walk' Marmaris'te

İskoç Lordu'nun mega yatı "Sea Walk" Marmaris'te

İskoç Lordu İrwine Laidlaw'ın ultra lüks yatı 'Sea Walk', Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Gençleri böyle geleceğe hazırlıyor

Gençleri böyle geleceğe hazırlıyor

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), Sultangazili gençleri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlamaya devam ediyor. TEOG ve YGS sınavlarına hazırlayan SEDA, şimdiye kadar 246 öğrencinin liselere girmesini sağlarken; 245 gencin de çeşitli üniversitelerde lisans programlarına yerleşmesini sağladı.

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete sunuyor. 220 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezde 700 çadır kuruldu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen kurbanlıklar burada satışa sunulacak.

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez sularında Angus cinsi bir sığır gören İzmirliler gözlerine inanamadı. İhbarı alan AKS 110 ekipleri hızla müdahale ederek Singapur’dan İzmir Limanı’na gelen gemiden denize düşen hayvanı boğulmadan son anda kurtarıldı.

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Kilis İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek gönderiliyor.

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Bilim adamları, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde dünyaya benzeyen bir gezegen buldu.

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5, Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağının 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü elamanlarının üniversite kayıt dönemlerinde çeşitli bahanelerde öğrenci ve ailelerle iletişim kurarak gençleri örgüt yapısı içine çekmesini önlemek için El Ele Güvenli Geleceği adlı bir proje geliştirdi.

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde duvara çarparak takla atan araçtaki hamile kadın ile eşi taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Minik dostlara haybulans

Minik dostlara haybulans

Yalova Belediyesi, yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da olan hayvan ambulansı ‘haybulans’ı hizmete soktu.