Başkanlık sistemi niçin gerekli?

Türkiye 2007 yılında parlamenter sistemin ürettiği son büyük kriz olan 367 garabetini ve 27 Nisan e-muhtırasını, ancak cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçeceği bir senaryo ile aşabilmiştir ve bu bakımdan başkanlık sistemine doğru dönülmez bir yola girmiştir.

  • M. Mücahit Küçükyılmaz / Yazar

Bugün yeni Anayasa ve başkanlık sistemini gündemine alan Türkiye, “Ya yeni hal ya izmihlal, eski hal muhal” noktasına gelip dayanmıştır. Öyle ki, 1990’larda cılız sesle dile getirilen başkanlık sistemi artık parlamenter sistemin bir antitezi olmaktan çıkmış, bizatihi kendisi bir teze dönüşmüştür. Parlamenter sistem eski hali nitelerken, başkanlık sistemi ise kriz-istikrar dilemmasında ikincisini temsil eden bir mahiyet kazanmıştır. Kriz ise, ona antitez olarak öne sürülen veya sırf muhalefet olsun diye başkanlığa karşı çıkılan her türlü durumu imler hale gelmiştir.

Türkiye’de başkanlık sistemini tartışırken düşülen temel yanlışlıklardan veya yapılan manipülasyonlardan biri irrasyonel biçimde elmalar ile armutları aynı temelde değerlendiren sistem-rejim dikotomisini öne sürmektir. Eski Türkiye’nin “Rejim elden gidiyor” korkusunu çağıran bu mantık dışı argüman, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi bir rejim değişikliği olarak kodlamaktadır. Hâlbuki söz konusu olan, demokratik rejim sınırları çerçevesinde adı üstünde bir sistem değişikliğidir. Yoksa başkanlık isteyenler demokrasiden otokrasiye, teokrasiye ya da monarşiye geçişi savunuyor değillerdir. O halde, sistem ile rejimi birbirine karıştırmak, art niyetli bir manipülasyon çabası değilse eğer, açık bir mantık hatasına düşmek demektir. Tabii, karmaşa sadece bununla sınırlı değil, başkanlık tartışması açıldığında pek çok kişinin doğru bildiği yanlışlar da ortaya dökülüveriyor.

Doğru bilinen yanlışlar

1. Başkanlık sistemi olursa ülke bölünür: Hayır. Bir ülkenin bölünmesi için başkanlık sistemiyle yönetiliyor olması gerekmez ya da başkanlık ile yönetiliyor olmak bir ülkenin bölünmesine başlıca sebep değildir. Zaten ABD, Meksika, Brezilya, Şili dâhil hiçbir ülke “Hadi şu sisteme geçelim de bölünelim” diye başkanlık sistemini uygulamakta değildir.

2. Başkanlık sistemi gelirseTürkiye federasyon olur: Hayır. Başkanlık ile federasyon birbirinin olmazsa olmaz mütemmim cüzü değildir. Dünyada başkanlık sistemiyle yönetilen federal yapılar (ABD) olduğu gibi, parlamenter sistemle yönetilen federal yapılar (Almanya), yarı başkanlıkla yönetilen üniter yapılar (Fransa) veya yarı başkanlıkla yönetilen federal yapılar (Rusya) bulunmaktadır.

3. Başkanlık sistemi olursa sistem tıkanıklığı yaşanır: Hayır. Başkanlığın hem otokratik olacağını, hem de sistemin tıkanacağını söylemek aslında başlı başına bir çelişkidir. Aslında iki iddianın da başkanlık sistemiyle organik bir ilişkisi bulunmamaktadır. Tersine, başkanlık sistemi hem demokratik otorite olarak güçlü bir yöneticiyi iş başına getirmesi, hem de kuvvetler ayrılığı ilkesini en sarih biçimde öngörmesi nedeniyle sistem tıkanıklığının en az yaşandığı yönetim biçimidir. En azından, başkanlık sisteminin kuvvet-yetki dengesizliği ve dağınıklığı içermemesi nedeniyle, parlamenter sistem kadar tıkanması mümkün değildir.

4. Başkanlık sistemi antidemokratiktir, otokratiktir: Hayır. Başkanlık bir rejim değil, sistemdir. Rejimi demokratik olarak kurguladıktan ve gerekli yasal önlemleri aldıktan sonra, seçimle ve sınırlı bir süre için işbaşına gelerek anayasal denetime tabi olan bir başkanın tek başına demokrasiden başka bir rejime geçmesi kolay bir şey değildir. Ayrıca başkanlık sisteminde yasama organı olarak her halükarda bir meclis bulunacağı için siyasal partiler varlığını sürdürecek, üstelik parlamenter sistemde istikrarsızlığı engellemek adına kurgulanan yüzde 10 barajı gibi arızi uygulamalara gerek kalmayacaktır. Zira zorunlu olarak yüzde 50’nin üzerinde bir oy ile seçilmiş başkan varken, mecliste ayrıca bir baraja ihtiyaç kalmayacaktır. Bu da dengeli bir parlamenter temsili sağlamakta ve başkanlık sistemini daha demokratik hale getirmektedir. Tersine, darbelere karşı kırılgan olması nedeniyle parlamenter sistemin daha antidemokratik süreçlere, hatta askerî yönetimlere yol açtığı bile söylenebilir.

Bu sistem neden bırakılmalı?

1. Öncelikle tam da yukarıdaki antidemokratik süreçlere yol açma kırılganlığından dolayı parlamenter sistem terk edilmelidir.

Üstelik başkanlık sistemi parlamenter sistemin zıddı değil, bir meclisin varlığını da ihata etmesi sayesinde onun daha kuşatıcı ve geniş ölçekli bir üst versiyonudur. 90 yılda en az beş büyük kazaya yol açmış bir sistemde ısrar etmenin gereği yoktur.

2. Parlamenter sistem, biraz da 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında terk edilen monarşilerin tek adam baskıcılığından kurtulmak için ortaya konulan tepkisel tercihlerin ürünüdür. Ancak gelinen noktada bu tepkiselliğin kaos üretme potansiyeli yüksek bir çoğulculuktan öte tekçiliğe ve odak dağılmasına yol açtığı tecrübe edilmiştir. Böylece üniter veya federal olsun fark etmez, istikrarsızlık üreten parlamenter sistemlerle yönetilen ülkeler bölünmeye karşı daha dirençsiz hale gelebilmektedir.

3. Parlamenter sistemin çoğu zaman koalisyonu mecbur kılan doğası sadece siyasal krizlere değil, ekonomik istikrarsızlığa da neden olmaktadır. Yakın tarihte 5 Nisan 1994, Şubat 2001 krizleri koalisyon döneminin ürünleri olarak ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesinin düşmesinde rol oynamış; bu istikrarsızlık süreçleri 2002’de tek parti iktidarı ile aşılabilmiştir. Yine parlamenter sistemin zaaflarını bahane eden ve önlemekte yetersiz kaldığı askerî darbeler ülkenin beşeri, ekonomik ve demokratik sermayesine ciddi biçimde zarar vermiştir.

4. Parlamenter sistem ancak başkanlığa benzediği ve ona yaklaştığı durumlarda istikrar üretmekte ve gelişmeyi desteklemektedir. Bu yüzden İtalya’da koalisyon kanunla yasaklanmıştır.Ülkede artık yüzde 40 ve üzeri oya ulaşan parti, 630 sandalyeden 340’ına sahip olacak; hiçbir partinin yüzde 40’ı aşamaması halinde ise en yüksek oyu alan iki parti arasında ikinci tur seçimine gidilecektir. Bu işleyiş başkanlık sistemindeki seçim mantığında tabii olarak zaten mevcuttur.

Gerekli çünkü...

1. Aslında önceki iki başlıkta yer alan maddeler zımnen başkanlık sisteminin niçin gerekli olduğunu da ifade etmektedir. Bununla birlikte, başkanlık sisteminin sınırlı zaman için iş başına gelen bir tek parti iktidarı gibi olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. Ama başkan, yüzde 50 üzeri oy alması hasebiyle pek çok tek parti iktidarından daha güçlüdür ve bu nedenle karar alması kolaydır.

2. Başkanlık sisteminde, mecliste yüzde 10 barajına gerek olmayacağı için millî iradenin dengeli temsili mümkün hale gelecek ve çoğunluğun azınlığa tahakkümü tartışmaları da anlamsızlaşacaktır. Bununla birlikte, ülkeyi yöneten kişinin yetkileri genişlediği gibi, anayasal-yasal ve demokratik kontrol mekanizmaları da etkin hale geldiği için etik yönetilebilirlik ilkesi güçlenecektir.  

3. Başkanlık sistemi içinde meclisteki vekiller parti-lider gölgesinde kalmaktan kurtulup bireysel iradelerini ve seçmenlerinin tercihlerini yansıtabilecektir. Zira başkan ve vekiller dâhil tüm seçilmişler, arada herhangi bir kişi veya merci olmaksızın kendilerini seçen halka karşı doğrudan sorumludurlar. Başkanlık sistemi böylece aslında parlamenter sistemin lider, parti, grup baskısı gibişikâyet edilen unsurlarını da tedavi edici bir işlev görecektir.

4. Parlamenter sistem, uzun tartışmalar sonucu karar alma lüksüne sahip İskandinav ya da Batı Avrupa ülkeleri gibi doğal istikrar havzalarına felsefi olarak uygun düşmektedir. Ancak Türkiye gibi çatışma coğrafyasında bulunan bir ülkede, yönetimin ani kriz süreçlerinde hızlı kararlar alabilmesi hayati önem taşımaktadır.

5. Başkan, meclis ve yüksek yargı gibi dengeleyici ve kontrol edici mercilerin yanı sıra, kendisini doğrudan seçen halka karşı da sorumluluk duygusuyla hareket etmek durumunda kalacaktır. Öte yandan, doğrudan kanun teklifi sunması, bütçe kullanması, icranın başı olması gibi özelliklerle de sistemin tıkanmasını önleyecek ve işleyişi hızlandıracaktır. Mesela yarı başkanlıkla idare edildiği halde cumhurbaşkanının hem yargının hem de yürütmenin başı olduğu Fransa, tam başkanlık sistemine geçmeyi tartışmakta ve buradan bir diktatörlük çıkarımı yapılmamaktadır.

6. Yüzde 50+ ile seçilen bir başkan seçilmişlerin meşruiyeti ile ilgili tartışmalara da nokta koymuş olacaktır. Bu durum, seçilmiş başkanı ve ekibini atanmış bürokratlara karşı daha etkili kılacak, böylece sistem daha demokratik bir karakter kazanacaktır. Bu, eski Türkiye’nin imtiyazlı elitlerinin etkisinin dengelenmesi ve yeni girişimci-yöneticilerin önünün açılması anlamına da gelecektir.

7. Başkanlık sistemi, yürütmenin iki başlı olduğu hükümet sisteminin barındırdığı potansiyel çatışma riskini bertaraf ettiği gibi, parlamenter sistemdeki pek çok krizin nedeni olan yasama ve yürütmenin birbirini kilitlemesini de engelleyecektir. Çünkü yasama, yürütme ve yargının birbirinin görevlerine son veremediği başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin net biçimde uygulanması söz konusudur.

Eski hal muhal!

Türkiye 2007 yılında parlamenter sistemin ürettiği son büyük kriz olan 367 garabetini ve 27 Nisan e-muhtırasını ancak cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçeceği bir senaryo ile aşabilmiştir ve bu bakımdan başkanlık sistemine doğru dönülmez bir yola girmiştir. Vesayet heveslilerinin zorladığı bu süreçte, artık vekiller tarafından seçilmediği için fiilen meclise değil, kendisini yüksek bir meşruiyet oranıyla seçen halka karşı doğrudan sorumlu olan bir devlet başkanı vardır. Millet, bir kez kazandığı hakkı kolayca iade etmesi için ortada bir sebep bulunmadığına ve 10 Ağustos 2014’te devlet başkanını seçmenin tadını aldığına göre, geriye sadece bu fiili durumu hukuki hale getirmek adına başkanlık sistemini hayata geçirmek kalmaktadır.

Netice-i kelam, Türkiye’de Meşrutiyetten beri çok emek verildiği için vazgeçilemeyen parlamento tecrübesi gerçekte bir başarısızlık hikâyesidir. Yeni Türkiye’nin yeni başlangıçlara hem hakkı hem de ihtiyacı vardır. Bu yüzden, artık başkanlık sistemi bir alternatif değil, kaçınılmaz hedeftir; bir antitez değil, münhasır bir tezdir.

Ya yeni hal ya izmihlal, eski hal muhal!

mmucahit@gmail.com

 

Haber Turu

FETÖ'nün "Bodrum imamı" tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

FETÖ'nün finansörü, bakanı tehdit etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynağı Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) Başkanı Rıza Nur Meral ve Genel Sekreteri Mustafa Günay'ın, kendilerine yurtdışı fuar ve etkinlikler için verilen 220 milyon dolarlık fonun kesilmesi nedeniyle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi tehdit ettiği ortaya çıktı.

Demokrasi Nöbeti'nde engellilerden mehteran gösterisi

Antalya’da demokrasi nöbeti 14. gününde de devam ediyor. Antalyalılar 7’den 70’e çocuk, genç, yaşlı, ihtiyar demeden meydanlarda demokrasiye destek vermeye devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki demokrasi nöbetinde Kepez Belediyesi ile Engelliler Derneği’nin birlikte organize ettiği Engelliler Mehteran Takımı damga vurdu.

İzmir'de FETÖ'cü polislere operasyon

İzmir'de, darbe girişiminin ardından açığa alınan polislere yönelik olarak 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bir bölümü gözaltına alındı.

Akdeniz Üniversitesi'nde 150 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akdeniz Üniversitesinde 150 kişi gözaltına alındı.

MHP'nin çağrı heyeti başkanı ile ilgili flaş karar

MHP'nin 'Kurultay Çağrı Heyeti' başkanlığını yapan ve Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aksaray eski il Başkanı avukat Ayhan Erel ve yine eski başkanlardan avukat Davut Menki, serbest bırakıldı.

TSK'dan FETÖ mağduru 500 pilota: Geri dönün

Darbe girişimine karışan 241 savaş pilotunun ihraç edilmesinin ardından devlet açığı kapatmak için düğmeye bastı.

Darbe gecesi kolunu kaybeden vatandaş, o anları anlattı

Darbe girişimi gecesi Tuzla Orhanlı gişelerde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu bir kolunu kaybeden Üzeyir Civan o kanlı geceyi anlattı. Üzeyir Civan'ın kolunun koptuktan sonra yaşananlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

Topbaş: Hainler mezarlığı tabelasını kaldırttım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Diyanet İşleri Başkanı Görmez ile görüştükten sonra hainler mezarlığı tabelasını kaldırttığını söyledi. Topbaş, "Taksim'e Topçu Kışlası'nı yapacağız" dedi.

Darbe gecesine ilişkin fark edilemeyen ayrıntı!

Darbeci teröristlerin, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da yer aldığı düğünü bastığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Clinton, Demokrat Parti adaylığını kabul etti

ABD'nin Philadelphia kentinde gerçekleştirilen kongrede Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kabul eden Hillary Clinton, ülkenin ilk kadın başkan adayı olarak tarihe geçti.

"Trump'ın karakteri ve tecrübesi yetersiz"

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kabul eden Hillary Clinton, Philadelphia'daki parti kurultayındaki konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yüklendi.

ABD'li generalden itiraf: Darbeciler müttefikimiz

Ortadoğu'daki ABD operasyonlarını yöneten CENTCOM'un komutanı General Votel, FETÖ'cü darbecilerin müttefikleri olduğunu açıkladı. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğinden 'endişeli' olduklarını belirten Votel, "ABD'nin Türk ordusundaki yakın müttefikleri tutuklandı" ifadelerini kullandı.

ABD'den 'darbe' açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Türkiye’deki kanlı darbe girişiminin arkasında olduğu yönündeki sözlere tepki göstererek, "Türkiye sadece bir müttefik değil, aynı zamanda dosttur." dedi.

Darbeci Mısır ile Gülen’in kardeşliği

Darbeci Mısır yönetimi ile FET֒nün 15 Temmuz itibarıyla başlayan ‘iyi ilişkileri’ hız kesmeden sürüyor.

Esad’dan Halep’te ‘af’ oyunu: 3 ay süre

Halep’te 400 bin sivili kuşatma altında tutan Suriye rejiminin lideri Esad, ülkenin resmi haber ajansı SANA göre yine ‘af’ ilan etti.

Kuzey Kore'den ABD'ye: Kırmızı çizgiyi geçtiniz

Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong Un'u yaptırım listesine alan ABD'nin "kırmızı çizgiyi" geçtiğini bildirdi.

ABD 'kırmızı çizgiyi' geçti

Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong Un'u yaptırım listesine alan ABD'nin "kırmızı çizgiyi" geçtiğini bildirdi.

Netanyahu tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'e yönelik her türlü saldırının, Hamas ve İslami Cihad Hareketini ortadan kaldırmaya neden olacağı tehdidinde bulundu.

İdlib'te kan bankasına hava saldırısı

Rus savaş uçağının Serakib kasabasında kan bankasına düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sağlık çalışanı yaralandı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,08'lik yükselişle başladı.

Dünya devi hakkında soruşturma başlatıldı

Panama merkezli dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik, ABD'li savcılarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

EPDK acımadı! 3 milyon 922 bin lira ceza ödeyecekler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 9 akaryakıt şirketine 3 milyon 282 bin 922 lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

Gelir testi borcunda 6 milyon kişiye müjde

Gelir testi yaptırmayan yaklaşık 6 milyon kişiye af müjdesi geldi. Borca ait ceza ve faizler silinirken 12 ay da taksitli ödeme imkânı getirildi

FET֒nün darbe girişimi yabancıyı vazgeçirmedi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi, yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakış açısını değiştirmedi. Türkiye’de faaliyet gösteren Microsoft, IBM, Nestle, Toyota, 3M ve Sumitomo Rubber gibi şirketlerden güven ve yatırım mesajları geldi.

Türkiye’ye inanan Turkcell yatırımı 700 milyon lira artırdı

‘Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz’ diyen Turkcell, daha önce bu yıl için açıkladığı 2.8 milyar liralık yatırım tutarını 700 milyon lira artırarak 3.5 milyar liraya yükseltti. Turkcell ikinci çeyrekte yüzde 8.6 ile son üç yılın en yüksek büyümesini gerçekleştirdi.

"Moody’s ‘yerinde’ karar verecek"

Darbe girişiminin ardından aceleci davranarak Türkiye’nin notunu indiren S&P’nin aksine Türkiye’yi izlemeye alan Moody’s ve Fitch ‘yerinde’ karar vermek için Ankara’da görüşmeler yapıyor.

Büyük Türkiye Fonu’na kaynak özelleştirmeden

Darbe girişimi sonrası gündeme gelen ‘Büyük Türkiye Fonu’nun detayları belli oldu. Piyasalardaki dalgalanmaların önüne geçecek olan fonun esas kaynağı özelleştirme gelirleri olacak. Bu fon, menkul kıymet de ihraç edecek.

Türkiye - Arabistan turizminde yeni dönem

Türkiye ile Arabistan, turizmde kruvaziyer seferleri başlatmayı, yatırımcılar içinse garanti poliçesini faaliyete geçirmeyi planlanıyor.

Ukrayna'daki metro Türk firmaya emanet

Limak İnşaat, Ukrayna'nın Dnipro şehrinde ihale bedeli 224 milyon avro olan metro kontratı imzaladı.

"Galatasaray gibi oynamak istiyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yeni sezonda Galatasaray gibi oynamak istediklerini söyledi.

Antalyaspor'dan açıklama! Eto'o Beşiktaş'a satıldı mı?

Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı şeklinde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Osmanlıspor avantajı kaptı!

Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında Osmanlıspor, Estonya ekibi Nomme Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

Başakşehir turu rövanşa bıraktı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Hırvatistan ekibi Rijeka golsüz berabere kaldı.

Erkan Zengin Eskişehirspor'da

Eskişehirspor'un yeni transferi Erkan Zengin, Atatürk Stadı'nda düzenlenen törenle imza attı.

Erkan Zengin, Eskişehirspor'da

PTT 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Trabzonspor'dan Erkan Zengin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile Samuel Eto'o anlaştı!

Beşiktaş, Samuel Eto'o ile anlaşmaya vardı. Transferde son sözü Antalyaspor söyleyecek.

İşte Ersun Yanal'ın yeni yıldız adayı

Son olarak Fabian Castillo’ya imza attıran Trabzonspor, sağ kanadı da Jody Lukoki ile güçlendirecek. 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Ludogorets’le pazarlıklar başladı.

Rangers'dan Van Persie açıklaması!

Rangers Van Persie transferini yalanladı.

Trabzonspor: Her türlü darbe girişiminin karşısındayız

Trabzonspor Hukuk Kurulu'ndan FETÖ'cü darbe girişimine karşı bir açıklama yapılarak, "Demokrasimize karşı yapılan her türlü darbe girişiminin karşısındayız. Devletimizin ve milletimizin daima yanındayız" dedi.

Beyaz kordonun inanılmaz sırrı!Eğer ihanet ederse...

Beyaz kordonun inanılmaz sırrı!Eğer ihanet ederse...

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un 6 ilçesinin bazı bölgelerine 31 Temmuz Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Adana'da mide bulandıran olay!

Adana'da girdiği evdeki aileyi uyku spreyi sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra 4 yaşındaki kızı kaçırıp sokak ortasında tecavüz ettiği ileri sürülen muavin tutuklandı.

Dikkat! Meteoroloji uyardı

Batı Akdeniz illerinde etkili olacak yüksek hava sıcaklıkları ve düşük nemin, bazı olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Hayalden gerçeğe uzanan yol!

Genç tasarımcıları keşfetmeyi ve onların hikayelerini sizlerle buluşturmayı seviyoruz. Bu hafta ki konuğumuz günlük, rahat tasarımları ile beğeni toplayan Zeynep Meltem Aktaş.

Fatih Erkoç'tan hayranlarına mesaj

Tedavisini Bodrum'da sürdüreceğini söyleyen Erkoç, "Bodrum'da doktorlarımız çok iyi, hastanelerimiz de öyle. İstanbul'da tedavi olmaya gerek duymadık" diye konuştu.

Şizofren dehşeti! Annesini ve babasını öldürdü

Yozgat’ta şizofren hastası olduğu iddia edilen bir kişi anne ve babasını öldürdü.

FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan polis hastanede evlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ayağından ve kolundan yaralanan polis memuru Ferdi Akyün (28) ile nişanlısı Nesrin Demir (23), hastanede düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Manisa'daki kazılarda 2 bin 200 yıllık yemek takımı bulundu

Manisa'da yer alan ve tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, özel törenlerde kullanıldıktan sonra ritüellere göre gömüldüğü ve bir daha kullanılmadığı belirlenen 2 bin 200 yıllık yemek takımı bulundu.

''İmamın kayığına binmek'' deyimi gerçek oldu

Hayatını kaybeden insanlar için kullanılan 'İmamın kayığına binmek' deyimi, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde gerçek oldu. Dalyan Mahallesi sakinlerinin yakınlarını defnettikleri mezarlığın, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerini birbirinden ayıran Dalyan kanalının karşı yakasında kalmasından dolayı cenazeler tekne ile taşınıy