Endüstriyel bir ürün olarak anne sütü

Laboratuvarda pastörize edilerek endüstriyel bir ürüne dönüşüyor anne sütü. Ve bu esnada nasıl bir nitelik kaybı olduğuna dair araştırmalar da fazla gün yüzüne çıkarılmıyor. Böylece bütün doğallık vurgusuna rağmen karşımızda bir ürün olduğu göz ardı edilmiş oluyor. Halbuki süt bankası kurmak yerine bir sütanne vakfı kurulması düşünülemez mi?

  • Nazife Şişman / Yazar

Bugüne kadar gerçekleşen 8 Mart kutlamalarında kadınlar konserler dinledi, çiçeklerle karşılandı, her yerde “kadın” diye başlayan nutuklar dinledi, çeşitli kurumların kutlama mesajlarına maruz kaldı. Ama ilk defa bir süt bankası hediye edilecekti kadınlara. Sağlık Bakanlığı, bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir’de bir anne sütü bankası açacaktı, ama olmadı. Belki de 23 Nisan Çocuk Bayramı’na ertelenmiştir, kim bilir? Süt, çocuklara hediye edilse daha anlamlı diye düşünülmüş olabilir. Nihayetinde anonim bir anneler topluluğundan alınıp anonim bir bebekler topluluğuna ulaştırılmayacak mı, bu nadide olduğu söylenen besin?

Şaka bir yana bu anonimlik üzerinde önemle durmak gerekiyor. Gerçi Sağlık Bakanlığı hangi kadının sütünün hangi çocuğa verildiğinin çok titiz bir kaydının tutulacağını vadediyor. Süt akrabalığıyla ilgili bilginin aktarılabilmesi için. Ama bu vaad endişeleri bertaraf etmiyor, çünkü çok karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Adı üzerinde bu bir banka ve kurumsal niteliği anonimlik üzerine kurulu. Siz hangi numaralı banknotun hangi müşteri tarafından yatırıldığının ve hangi müşteriye kredi olarak verileceğinin dökümünü yapabilen bir finans sistemi tahayyül edebiliyor musunuz? Biraz abartılı görülebilir bu benzetme, ama nihayetinde benzer bir durum söz konusu ve mahiyeti itibariyle böyle bir hukuki düzenleme yapmak çok zor görünüyor. Çünkü işin bizatihi kuruluşu, sütü, anneden ayrı bir madde olarak kabul edişe dayanıyor. Anne sütü bir maddedir, emzirmek ise bir eylem. Esasında anne sütüyle beslemenin biyolojik ve psikolojik faydalarını tesis etmek için hem maddeye hem de eyleme yoğunlaşmak gerekir. Mesela ememeyen prematüre bebeklere biberonla anne sütü verilmesiyle ilgili çalışmalar, anne sütünün materyal olarak faydaları üzerine yoğunlaşırken emzirmeyi konu alan çalışmalar bir pratik olarak emzirmenin duygusal ve gelişimsel faydaları üzerinde yoğunlaşır. Süt bankasının arka planındaki yaklaşım, anne sütünün emzirme pratiğinden tamamen kopuk bir şekilde sadece bir materyal olarak içeriğine odaklanıyor.

Bilimsel süt ve mamalar dönemi

Belki de ilk insandan beri kadınlar bebeklerini emzirmelerine rağmen anne sütünün bilimsel olarak faydasının tescili için yirminci yüzyılı beklemek gerekti. Zaten doğum, ölüm gibi insan hayatına dair pek çok evrenin tıbbileştirildiği ardından da teknolojikleştirildiği bir dönemdir yirminci yüzyıl. Nitekim üçüncü dünya ülkeleri bir sağlık programı çerçevesinde1960’lı yıllarda süt tozu ile ve bebekler için “bilimsel süt ve mama” ile tanıştı. Kalkınma programlarına içkin olarak servis edilen yapay süt ve mama, pek çok üçüncü dünya ülkesinde emzirme pratiklerini değiştirdi. Ama ne zaman ki Dünya Sağlık Örgütü, anne sütü muadillerinin pazarlama şartlarıyla ilgili uluslararası bir kod oluşturdu, işte o zamandan, yani 1981’den itibaren anne sütü ile beslemenin önemi küresel düzeyde kabul edilmiş oldu. O zamandan beri anne sütü bebekler için en uygun besin maddesi olarak kabul ediliyor. Anne sütü bankalarına ivme kazandıran “anne sütünün faydalarına dair söylem”in önemli bir aşaması olarak görülebilir bu dönem. Esasında ilk süt bankası 1909’da Viyana’da kurulur. O zamandan günümüze inişli çıkışlı ilerler bu serüven. Yirminci yüzyılın ilk yıllarında erken doğan bebekler için süt bankaları ile ilgili bazı düzenlemelerin olduğu görülür. 1980’lerin ilk yarısında hızla artan süt bankalarının sayısı ikinci yarıda AIDS’in yaygınlaşmasıyla hızla azalır. Çünkü hastalık bulaşmasından korkar insanlar. Fakat 1990’larla birlikte süt bankaları yeniden artışa geçer.

2001’de ilk defa uluslararası İnsan sütü bankası kongresi düzenlenir. O zamanki rakama göre Fransa’da 18, Brezilya’da 154 süt bankası vardır. İngiltere’de ise 17 banka mevcuttur. Brezilya’daki rakama dikkatinizi çekmek isterim. Kalkınma programına içkin formül mamaların servis edildiği ve kültürel olarak emzirme pratiklerinin tamamen bozulduğu bir tarihsel tecrübesi var Brezilya’nın. Önce bebekleri emzirmekten vazgeçirten bir mama furyası ardından süt bankası kuruluşu. Bu nüfus ve kalkınma politikası ayrıca ve ayrıntılı olarak ele alınmayı hak ediyor. Ama günümüzde sadece bu ülkelerde değil pek çok ülkede süt bankaları sayıca artış gösterdi ve toplamda 500’e ulaşmış görünüyor.

‘Alternatif annelikler’...

Süt bankaları, sütün metalaştığı, anonimleştiği, anne kucağından uzaklaşıp laboratuvar ortamında işlem gören bir ürüne dönüştüğü bir sürecin sonucu. Fakat bir dönüşümü tek başına anlamak mümkün değildir. O yüzden başka hangi değişimlerle paralellik arzettiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Anne sütünün anne kucağından laboratuvar ortamına taşınmasını ve endüstriyel bir ürün olmasını hazırlayan paralel gelişmeleri şöyle sıralamak mümkün:

1-Kadınların çalışma hayatı ve bebeğin beslenme düzeni arasındaki uyum sorunu. Kadınların iş hayatına yoğun katılımı, annenin kendi sütünün ya da “insan sütü” diye tanımlanan ürünün biberonla bebeğe verilmesini gerekli kılmıştır. Bu da anne sütü bankalarının tesisine geçit veren bir gelişmedir.

2-İnsan bedeni üzerinde uygulanan deneyler ve DNA patentine izin veren, yani bedenin bir parçasını bütüne yabancılaştıran ve diğer parçalarından bağımsız bir şekilde, yani bir organı o bedenden, o insan tekinden, o şahıstan bağımsız bir birim olarak tanımlayan  biyoteknolojiler... Tüm bunlar bedenin metalaşmasına imkan hazırlayan gelişmeler. Kan ve hücre ile başlayıp, doku ve organla devam eden bedenin bu metalaşma sürecine anne sütü de katılmış ve artık adı da yavaş yavaş değişerek “insan sütü”ne dönüşen anne sütü, onu emziren anneden kopartılarak anonim bir nitelik kazanmıştır.

3-Yükselen estetik kaygılar, kadınları meme formlarının bozulmaması için emzirmemeye yöneltirken, medikal argümanlar bebek için en iyi besinin anne sütü olduğunu söylemeye devam ediyor. Bu çatışmayı yenmek için anne sütünün, bir grup yüksek standartlara sahip kadının kullanımına açık, istenildiğinde temin edilebilir, standart bir formunun olması gerekiyor. Süt bankaları işte bu talebe de karşılık geliyor.

4-Eşcinsel eşlerin, evlat edindikleri ya da kiralık annelere doğurttukları çocuklarını, biyomedikal argümanlar gereği anne sütü ile beslemek istedikleri bir sosyopolitik ortam mevcut. Nüfus oranı olarak düşük olmasına rağmen toplumsal baskı ve lobi faaliyeti bakımından etken bir grup eşcinseller.

Günümüzde anne sütünün, muadili olmayan bir besin olduğuna ve depolanma sürecinin bile nitelik kaybına yol açmadığına dair söyleme meşruiyet kazandıran, biyomedikal argümanlar. Bunlar da bilim-finans-küresel kapitalizm döngüsünde gelişiyor. Bir organı bir bedenden ayrı düşünen biyoteknolojik yaklaşım, anne sütünü de anne bedeninden ayrıştırıp metalaştırıyor. Laboratuvarda pastörize edilerek endüstriyel bir ürüne dönüşüyor anne sütü. Ve bu esnada nasıl bir nitelik kaybı olduğuna dair araştırmalar da fazla gün yüzüne çıkarılmıyor. Böylece bütün doğallık vurgusuna rağmen karşımızda bir ürün olduğu göz ardı edilmiş oluyor. Bu sebeple süt annelik gibi bir kurum teşvik edilmiyor. Halbuki süt annelik hem daha ucuz hem de dini hassasiyetlere sahip olanlar için mahzurları bertaraf edebilecek nitelikte. Esasında süt annelik kurumu, her toplumun kültürel özelliklerine göre farklılık arzeder. Arabistan başta olmak üzere Müslüman toplumların çoğunda süt annelik önemli bir kurum olarak yüzyıllardır uygulamadadır. Avrupa’da yaygın olmayan bu uygulama Amerika’da kölelerin kendi çocuklarının bakımsız kalması pahasına vermek zorunda oldukları bir hizmettir. Bu toplumsal pratiklerin niteliği ve yaygınlığı ayrı bir çalışmanın konusu. Ama dikkat çekici olan, günümüzde bebeklerin anne sütü ile beslenmesi bu kadar vurgulanırken süt anneliğin toplumsal bir kurum olarak teşvik edilmemesidir. Halbuki süt bankası kurmak yerine bir sütanne vakfı kurulması düşünülemez mi? Tabii ki bu durumda devreye insan girecektir ve süt, o sütü veren kadından bağımsız bir meta olmayacaktır.

Anne sütünün metalaşması

Bütün yaklaşım farklarına rağmen bu konudaki asıl baskın argüman, sütün bilimsel olarak vazgeçilmezliğinden güç alıyor. Kadın bedeninden çıkan bu harika materyal ve çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini konu alan binlerce bilimsel metin var. Buna mukabil, süt ile genetik aktarımın olup olmadığı bilinmediği için mesela süt akrabalığı “bilimsel”olarak temellendirilemiyor. Peki bu durumda süt akrabalığı ile ilgili hassasiyetlere sahip olanların argümanları “temelsiz” mi kalmış oluyor? Bu soruyla birlikte “hayat nedir?” ve “hayatı nasıl yaşayacağız?” sorularına bilimin cevap vermesi mümkün müdür gibi çok esaslı sorular ve sorunlar dünyasına adım atılmış olur. Ben bu büyük soruları, önemini teslim etmekle birlikte, bir kenara bırakıp basit bir şey söylemek istiyorum. Biyomedikal kanıtların ardında ekonomik ve siyasi saikler yok mudur? Çağdaş tekno-bilimin bize anlattığı hikaye, küresel sermayeden ne kadar bağımsızdır? Bu soruların eşliğinde anne sütünü metalaştırmanın kimin işine yarayacağını sezinlemek zor olmasa gerek. O yüzden idrakimizi canlı tutmak ve bu alandaki büyük planları görebilmek için, kadın bedeni üzerine, çocuk sağlığı üzerine yazılan bilimsel metinlerin “salt bilimsellik” iddiasını sorgulayarak başlamalıyız meseleyi tartışmaya. Çünkü “biyomedikal kanıtlara dayanan argümanlar”ın siyasi ve iktisadi hedeflerini ve bunların küresel kapitalizme ses ve meşruiyet kazandıran hikayeler olduğunu ancak böylece farkedebiliriz.

nazifesisman@gmail.com

 

Haber Turu

Çamlıca Camisi'nin kaba inşaatı bitti

Çamlıca Camisi'nin kaba inşaatı bitti

Yapımına yaklaşık 36 ay önce başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi, Çamlıca Camisi inşaatında 72 metre yüksekliğindeki dev kubbe tamamlanarak üzerine Türk bayrağı çekildi. Kubbeyle birlikte camideki kaba inşaat çalışması bitmiş oldu. Önümüzdeki günlerde kubbeye kurşunla kaplama işlemine başlanacak.

Bingöl'de çatışma: 1 korucu yaralandı

Bingöl'de çatışma: 1 korucu yaralandı

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ndeki, Kara Cehennem Ormanları'nda PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu yaralandı.

Çukurca'da çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü, 5 asker yaralı

Çukurca'da çatışma: 1 PKK'lı öldürüldü, 5 asker yaralı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında operasyona giden askerlere bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 PKK'lı doçka silahı ile ölü ele geçirilirken, 5 asker hafif şekilde yaralandı.

Gerdan Tepe teröristlerden temizlendi

Gerdan Tepe teröristlerden temizlendi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerden temizlenen Gerdan Tepe’de askeri üs bölgesi oluşturmak için iş makineleri çalışmalara başladı.

Teröristler, sivil polis aracına patlayıcı tuzakladı

Teröristler, sivil polis aracına patlayıcı tuzakladı

Diyarbakır’da teröristler, arkadaşları ile birlikte bir kafeye çay içmeye giden polisin aracının altına uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı tuzakladı. Patlayıcı, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine etkisiz hale getirilirken, olası bir facia önlendi.

Teröristlerle halay çeken 8 kişi gözaltına alındı

Teröristlerle halay çeken 8 kişi gözaltına alındı

Bitlis'te yol kesen ve bir polis ve öğretmeni yaralayan, terör örgütü PKK mensuplarıyla halay çektiği tespit edilen 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çaldığı altınları ağzında sakladı

Çaldığı altınları ağzında sakladı

Beyoğlu’nda bir döviz bürosuna giren hırsız, çalışanların yoğunluğundan istifade ederek vitrindeki 3 altını çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızın çaldığı altınları ağzında saklaması dikkat çekti.

Vahşet! Barışmak için evine gittiği karısını öldürdü

Vahşet! Barışmak için evine gittiği karısını öldürdü

Kayseri'de, boşanma davası açan karısıyla barışmak için konuşmaya giden adam, çıkan tartışmada iki çocuğunun annesini tabancayla kafasından vurarak öldürdü.

FET֒cülerin gizli yazışmaları ortaya çıkarıldı

FET֒cülerin gizli yazışmaları ortaya çıkarıldı

Adıyaman'da FETÖ'ye ait evlerin sorumluları arasında yapılan şifreli yazışmalar polis tarafından ortaya çıkarıldı.

Konya’da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Konya’da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 90 kişiden aralarında örgüt imamları, profesörler ve öğretmenlerin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

İsrail, Filistin radyosunu kapattı

İsrail, Filistin radyosunu kapattı

İsrail ordu güçleri, El-Halil kentinde bir Filistin radyosunu kapattı ve 5 basın mensubunu gözaltına aldı

Papua Yeni Gine'de deprem

Papua Yeni Gine'de deprem

Büyük Okyanus'un güneybatısında yer alan Papua Yeni Gine'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fransa'dan 'Pokemon' talebi

Fransa'dan "Pokemon" talebi

Fransa Milli Eğitim Bakanı: "Pokemon'ların okullarda saklanmamasını firmadan talep ettik"

ABD şokta '14 saatte Cerablus'a nasıl girdiler?'

ABD şokta '14 saatte Cerablus'a nasıl girdiler?'

Wall Street Journal, Türkiye'nin “Fırat Kalkanı" operasyonunun ABD ile ilgili perde arkasını yazdı.

Trump, Meksika devlet başkanı ile görüşecek

Trump, Meksika devlet başkanı ile görüşecek

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Trump: - "Meksika'nın Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun davetini kabul ettim ve onunla buluşmak için çok sabırsızlanıyorum"

Rıza Sarraf'tan kritik talep

Rıza Sarraf'tan kritik talep

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla New York'ta tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın avukatları mahkemeye reddi hakim talebinde bulundu.

Amerikalı şarkıcı Chris Brown gözaltına alındı

Amerikalı şarkıcı Chris Brown gözaltına alındı

Los Angeles polisinin gözaltına aldığı Brown, bir kadını silahla tehdit etmekle suçlanıyor

Fransız hükümetinde istifa!

Fransız hükümetinde istifa!

Fransa Ekonomi Bakanı Macron istifa kararını açıklarken, gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık sinyali de verdi.

Beyaz Saray'dan 'Fırat Kalkanı' açıklaması

Beyaz Saray'dan ''Fırat Kalkanı'' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye İnsan Hakları Ağı korkunç rakamı açıkladı: 74 bin 607

Suriye İnsan Hakları Ağı korkunç rakamı açıkladı: 74 bin 607

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Mart 2011 ile Ağustos 2016 arasında Suriye’de 74 bin 607 zorla kaybetme vakası tespit ettiği bildirildi.

Dış ticaret rakamları açıklandı

Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak 9 milyar 855 milyon dolar, ithalatı yüzde 19,7 azalarak 14 milyar 643 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuzda dış ticaret açığı, yüzde 32,5 azalarak 4 milyar 788 milyon dolara düştü.

Dolar güne yükselişle başladı! Piyasada son durum

Dolar güne yükselişle başladı! Piyasada son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 2,9600, avro 3,3020 liradan güne başladı.

Çeyrek altının tahtını gram altın kaptı

Çeyrek altının tahtını gram altın kaptı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, Ramazan Bayramı’nın yaz dönemine denk gelmesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi, çeyrek altının üretim ve satışını da düşürdü.

Diyanet: Banka kredisiyle kurban kesilmez

Diyanet: Banka kredisiyle kurban kesilmez

Diyanet İşleri Başkanlığı,faize kalmaması şartıyla kredi kartı ile kurban kesilebileceğini ama faiz alındığı için banka kredisi kullanarak kurban kesilemeyeceğini açıkladı.

Borç yapılandırmasında bakan’dan son gün uyarısı

Borç yapılandırmasında bakan’dan son gün uyarısı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ekim’de sona ereceğini belirterek “Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın” dedi.

Kurbanlık pazara indi fiyatı yüksek geldi

Kurbanlık pazara indi fiyatı yüksek geldi

Türkiye’de bu yıl 7.5 milyar TL’lik kurban kesilecek. Pazarın ilk gününde İstanbul’da kurbanlıklar TZOB’un açıkladığı büyükbaş için kilogram fiyatının 2-6 TL üstünde satışa çıktı. Bu yıl bol olan kurbanlığın fiyatının bayrama yakın düşmesi bekleniyor.

Kızılay 30 ülkede kurban kesecek

Kızılay 30 ülkede kurban kesecek

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türk Kızılayı vekaletle kurban kesimi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'den Apple'a davet

Türkiye'den Apple'a davet

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada AB'den 13 milyar euro ceza alan Apple'ı Türkiye'ye davet etti.

Emekli ve memura bayram müjdesi

Emekli ve memura bayram müjdesi

Hükümetten emekli ve memura bayram öncesinde müjdeli haber geldi.

Mehmet Şimşek, Apple'ı Türkiye'ye davet etti

Mehmet Şimşek, Apple'ı Türkiye'ye davet etti

Başbakan Yardımcısı Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada AB'den 13 milyar euro ceza alan Apple'ı Türkiye'ye davet etti.

Kenan Sofuoğlu havuza atlarken ayağını burktu

Kenan Sofuoğlu havuza atlarken ayağını burktu

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu villasının penceresinden havuza atlarken ayağını burkunca hastanelik oldu.

Beşiktaş'tan flaş transfer

Beşiktaş'tan flaş transfer

Samir Nasri'nin tercihini Sevilla'dan yana kullanmasının ardından orta sahayı yıldız bir futbolcuyla takviye etmeyi planlayan Beşiktaş, Leicester City forması giyen Gökhan İnler'le el sıkıştı. 32 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

Moussa Sow İstanbul'da

Moussa Sow İstanbul'da

Nigel De Jong İstanbul'da

Nigel De Jong İstanbul'da

GALATASARAY'ın prensipte anlaşmasına vardığı Amerika Los Angeles Galaxy takımında orta saha oynayan Hollandalı 32 yaşındaki Nigel De Jong İstanbul'a geldi.

Brezilya'dan bir Beşiktaş açıklaması daha!

Brezilya'dan bir Beşiktaş açıklaması daha!

Beşiktaş'ın Manoel Messias için yaptığı transfer teklifi ile alakalı olarak hem kulübü Cruzeiro hem de menajerinden açıklama geldi.

2018 yolundaki ilk rakip Rusya

2018 yolundaki ilk rakip Rusya

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları öncesi son hazırlık maçında bugün Rusya ile karşılaşacak.

Kenan Sofuoğlu hastanelik oldu

Kenan Sofuoğlu hastanelik oldu

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu villasının penceresinden havuza atlarken ayağını burkunca hastanelik oldu.Kenan Sofuoğlu, bugün akşam saatlerinde Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde, bir sitede bulunan villasının 3'üncü kat penceresinden havuza atlayınca ayağını burktu. Sofuoğlu, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Bura

Beşiktaş'tan iki sürpriz transfer daha

Beşiktaş'tan iki sürpriz transfer daha

Beşiktaş, Leipzig'de forma giyen genç stoper Atınç Nukan ve Leicester City'den tecrübeli ön libero Gökhan İnler'i kadrosuna kattı.

Beşikaş Caner Erkin'in transferini bitirdi

Beşikaş Caner Erkin'in transferini bitirdi

Beşiktaş, sezon başında transfer olduğu Inter'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in transferini bitirdi.

Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, dün gece geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Kolbeinn Sigthorsson ve kulübü Nantes ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığını duyurdu.

JCI Beşiktaş şubesinin 'Sahibi olma İnsanı Ol' sosyal sorumluluk projesi hayvan severleri biliçlendirmeye devam ediyor

JCI Beşiktaş şubesinin "Sahibi olma İnsanı Ol" sosyal sorumluluk projesi hayvan severleri biliçlendirmeye devam ediyor

Hayvan Sahiplerini Veteriner, Hukukçu ve Eğitmenler Aracılığıyla Bilinçlendiren Videolar Sosyal Medyada Yayında

3 katlı binanın merdiveni çöktü, anne-kız mahsur kaldı

3 katlı binanın merdiveni çöktü, anne-kız mahsur kaldı

Kartal'da 3 katlı bir binanın merdiveni çöktü. Binada mahsur kalan anne ve kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

10 bin 'Komando böceği' Karabük'te iş başında!

10 bin 'Komando böceği' Karabük'te iş başında!

Karabük'te orman zararlılarına karşı mücadele için doğaya 10 bin "komando böcek" bırakıldı.

Torunu yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

Torunu yaşındaki çocuğa tacizden tutuklandı

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, 8 yaşındaki R.G. adlı kız çocuğunu cinsal istismarda bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki R.A., tutuklandı.

Cibali Karakolu Fuar'da

Cibali Karakolu Fuar'da

Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 85. İzmir Enternasyonal Fuarı, renkli fuar gecelerini Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki muhteşem etkinliklerle taçlandırıyor.

'Krediyle kurban kesmek doğru değil'

"Krediyle kurban kesmek doğru değil"

Kur'an Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz, bankalardan kredi çekip kurban kesmenin doğru olmadığını söyledi.

Down sendromlu oğlunun düğün hayalini onun doğum gününde gerçekleştirdi

Down sendromlu oğlunun düğün hayalini onun doğum gününde gerçekleştirdi

Hatay’da down sendromlu olan oğlunun düğün hayalini gerçekleştirmek isteyen anne, oğluna doğum gününde sürpriz yapıp, onu aşık olduğu öğretmeni ile evlendirdi.

Başındaki mermi parçaları darbe girişimini unutturmayacak

Başındaki mermi parçaları darbe girişimini unutturmayacak

FETÖ'nün darbe girişimini sırasında gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde yaralanan Yusuf Ak, başına isabet eden top mermisinin parçalarını hayatı boyunca taşıyacak.

Seyir halindeki otobüste dans eden evsiz genç sosyal medyada viral oldu

Seyir halindeki otobüste dans eden evsiz genç sosyal medyada viral oldu

Adana'da seyir halinde bir minibüste taklalar atıp dans eden evsiz bir gencin videosu, sosyal medyada viral oldu.

Feridun Düzağaç'tan 'Yenikapı ruhu'na övgü

Feridun Düzağaç'tan "Yenikapı ruhu"na övgü

Söz yazarı, besteci ve yorumcu Feridun Düzağaç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FÖTE) darbe girişiminin ardından siyasi kanatta oluşan birlik duygusunun topluma iyi geldiğini söyledi.