Endüstriyel bir ürün olarak anne sütü

Laboratuvarda pastörize edilerek endüstriyel bir ürüne dönüşüyor anne sütü. Ve bu esnada nasıl bir nitelik kaybı olduğuna dair araştırmalar da fazla gün yüzüne çıkarılmıyor. Böylece bütün doğallık vurgusuna rağmen karşımızda bir ürün olduğu göz ardı edilmiş oluyor. Halbuki süt bankası kurmak yerine bir sütanne vakfı kurulması düşünülemez mi?

  • Nazife Şişman / Yazar

Bugüne kadar gerçekleşen 8 Mart kutlamalarında kadınlar konserler dinledi, çiçeklerle karşılandı, her yerde “kadın” diye başlayan nutuklar dinledi, çeşitli kurumların kutlama mesajlarına maruz kaldı. Ama ilk defa bir süt bankası hediye edilecekti kadınlara. Sağlık Bakanlığı, bu yıl Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir’de bir anne sütü bankası açacaktı, ama olmadı. Belki de 23 Nisan Çocuk Bayramı’na ertelenmiştir, kim bilir? Süt, çocuklara hediye edilse daha anlamlı diye düşünülmüş olabilir. Nihayetinde anonim bir anneler topluluğundan alınıp anonim bir bebekler topluluğuna ulaştırılmayacak mı, bu nadide olduğu söylenen besin?

Şaka bir yana bu anonimlik üzerinde önemle durmak gerekiyor. Gerçi Sağlık Bakanlığı hangi kadının sütünün hangi çocuğa verildiğinin çok titiz bir kaydının tutulacağını vadediyor. Süt akrabalığıyla ilgili bilginin aktarılabilmesi için. Ama bu vaad endişeleri bertaraf etmiyor, çünkü çok karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Adı üzerinde bu bir banka ve kurumsal niteliği anonimlik üzerine kurulu. Siz hangi numaralı banknotun hangi müşteri tarafından yatırıldığının ve hangi müşteriye kredi olarak verileceğinin dökümünü yapabilen bir finans sistemi tahayyül edebiliyor musunuz? Biraz abartılı görülebilir bu benzetme, ama nihayetinde benzer bir durum söz konusu ve mahiyeti itibariyle böyle bir hukuki düzenleme yapmak çok zor görünüyor. Çünkü işin bizatihi kuruluşu, sütü, anneden ayrı bir madde olarak kabul edişe dayanıyor. Anne sütü bir maddedir, emzirmek ise bir eylem. Esasında anne sütüyle beslemenin biyolojik ve psikolojik faydalarını tesis etmek için hem maddeye hem de eyleme yoğunlaşmak gerekir. Mesela ememeyen prematüre bebeklere biberonla anne sütü verilmesiyle ilgili çalışmalar, anne sütünün materyal olarak faydaları üzerine yoğunlaşırken emzirmeyi konu alan çalışmalar bir pratik olarak emzirmenin duygusal ve gelişimsel faydaları üzerinde yoğunlaşır. Süt bankasının arka planındaki yaklaşım, anne sütünün emzirme pratiğinden tamamen kopuk bir şekilde sadece bir materyal olarak içeriğine odaklanıyor.

Bilimsel süt ve mamalar dönemi

Belki de ilk insandan beri kadınlar bebeklerini emzirmelerine rağmen anne sütünün bilimsel olarak faydasının tescili için yirminci yüzyılı beklemek gerekti. Zaten doğum, ölüm gibi insan hayatına dair pek çok evrenin tıbbileştirildiği ardından da teknolojikleştirildiği bir dönemdir yirminci yüzyıl. Nitekim üçüncü dünya ülkeleri bir sağlık programı çerçevesinde1960’lı yıllarda süt tozu ile ve bebekler için “bilimsel süt ve mama” ile tanıştı. Kalkınma programlarına içkin olarak servis edilen yapay süt ve mama, pek çok üçüncü dünya ülkesinde emzirme pratiklerini değiştirdi. Ama ne zaman ki Dünya Sağlık Örgütü, anne sütü muadillerinin pazarlama şartlarıyla ilgili uluslararası bir kod oluşturdu, işte o zamandan, yani 1981’den itibaren anne sütü ile beslemenin önemi küresel düzeyde kabul edilmiş oldu. O zamandan beri anne sütü bebekler için en uygun besin maddesi olarak kabul ediliyor. Anne sütü bankalarına ivme kazandıran “anne sütünün faydalarına dair söylem”in önemli bir aşaması olarak görülebilir bu dönem. Esasında ilk süt bankası 1909’da Viyana’da kurulur. O zamandan günümüze inişli çıkışlı ilerler bu serüven. Yirminci yüzyılın ilk yıllarında erken doğan bebekler için süt bankaları ile ilgili bazı düzenlemelerin olduğu görülür. 1980’lerin ilk yarısında hızla artan süt bankalarının sayısı ikinci yarıda AIDS’in yaygınlaşmasıyla hızla azalır. Çünkü hastalık bulaşmasından korkar insanlar. Fakat 1990’larla birlikte süt bankaları yeniden artışa geçer.

2001’de ilk defa uluslararası İnsan sütü bankası kongresi düzenlenir. O zamanki rakama göre Fransa’da 18, Brezilya’da 154 süt bankası vardır. İngiltere’de ise 17 banka mevcuttur. Brezilya’daki rakama dikkatinizi çekmek isterim. Kalkınma programına içkin formül mamaların servis edildiği ve kültürel olarak emzirme pratiklerinin tamamen bozulduğu bir tarihsel tecrübesi var Brezilya’nın. Önce bebekleri emzirmekten vazgeçirten bir mama furyası ardından süt bankası kuruluşu. Bu nüfus ve kalkınma politikası ayrıca ve ayrıntılı olarak ele alınmayı hak ediyor. Ama günümüzde sadece bu ülkelerde değil pek çok ülkede süt bankaları sayıca artış gösterdi ve toplamda 500’e ulaşmış görünüyor.

‘Alternatif annelikler’...

Süt bankaları, sütün metalaştığı, anonimleştiği, anne kucağından uzaklaşıp laboratuvar ortamında işlem gören bir ürüne dönüştüğü bir sürecin sonucu. Fakat bir dönüşümü tek başına anlamak mümkün değildir. O yüzden başka hangi değişimlerle paralellik arzettiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Anne sütünün anne kucağından laboratuvar ortamına taşınmasını ve endüstriyel bir ürün olmasını hazırlayan paralel gelişmeleri şöyle sıralamak mümkün:

1-Kadınların çalışma hayatı ve bebeğin beslenme düzeni arasındaki uyum sorunu. Kadınların iş hayatına yoğun katılımı, annenin kendi sütünün ya da “insan sütü” diye tanımlanan ürünün biberonla bebeğe verilmesini gerekli kılmıştır. Bu da anne sütü bankalarının tesisine geçit veren bir gelişmedir.

2-İnsan bedeni üzerinde uygulanan deneyler ve DNA patentine izin veren, yani bedenin bir parçasını bütüne yabancılaştıran ve diğer parçalarından bağımsız bir şekilde, yani bir organı o bedenden, o insan tekinden, o şahıstan bağımsız bir birim olarak tanımlayan  biyoteknolojiler... Tüm bunlar bedenin metalaşmasına imkan hazırlayan gelişmeler. Kan ve hücre ile başlayıp, doku ve organla devam eden bedenin bu metalaşma sürecine anne sütü de katılmış ve artık adı da yavaş yavaş değişerek “insan sütü”ne dönüşen anne sütü, onu emziren anneden kopartılarak anonim bir nitelik kazanmıştır.

3-Yükselen estetik kaygılar, kadınları meme formlarının bozulmaması için emzirmemeye yöneltirken, medikal argümanlar bebek için en iyi besinin anne sütü olduğunu söylemeye devam ediyor. Bu çatışmayı yenmek için anne sütünün, bir grup yüksek standartlara sahip kadının kullanımına açık, istenildiğinde temin edilebilir, standart bir formunun olması gerekiyor. Süt bankaları işte bu talebe de karşılık geliyor.

4-Eşcinsel eşlerin, evlat edindikleri ya da kiralık annelere doğurttukları çocuklarını, biyomedikal argümanlar gereği anne sütü ile beslemek istedikleri bir sosyopolitik ortam mevcut. Nüfus oranı olarak düşük olmasına rağmen toplumsal baskı ve lobi faaliyeti bakımından etken bir grup eşcinseller.

Günümüzde anne sütünün, muadili olmayan bir besin olduğuna ve depolanma sürecinin bile nitelik kaybına yol açmadığına dair söyleme meşruiyet kazandıran, biyomedikal argümanlar. Bunlar da bilim-finans-küresel kapitalizm döngüsünde gelişiyor. Bir organı bir bedenden ayrı düşünen biyoteknolojik yaklaşım, anne sütünü de anne bedeninden ayrıştırıp metalaştırıyor. Laboratuvarda pastörize edilerek endüstriyel bir ürüne dönüşüyor anne sütü. Ve bu esnada nasıl bir nitelik kaybı olduğuna dair araştırmalar da fazla gün yüzüne çıkarılmıyor. Böylece bütün doğallık vurgusuna rağmen karşımızda bir ürün olduğu göz ardı edilmiş oluyor. Bu sebeple süt annelik gibi bir kurum teşvik edilmiyor. Halbuki süt annelik hem daha ucuz hem de dini hassasiyetlere sahip olanlar için mahzurları bertaraf edebilecek nitelikte. Esasında süt annelik kurumu, her toplumun kültürel özelliklerine göre farklılık arzeder. Arabistan başta olmak üzere Müslüman toplumların çoğunda süt annelik önemli bir kurum olarak yüzyıllardır uygulamadadır. Avrupa’da yaygın olmayan bu uygulama Amerika’da kölelerin kendi çocuklarının bakımsız kalması pahasına vermek zorunda oldukları bir hizmettir. Bu toplumsal pratiklerin niteliği ve yaygınlığı ayrı bir çalışmanın konusu. Ama dikkat çekici olan, günümüzde bebeklerin anne sütü ile beslenmesi bu kadar vurgulanırken süt anneliğin toplumsal bir kurum olarak teşvik edilmemesidir. Halbuki süt bankası kurmak yerine bir sütanne vakfı kurulması düşünülemez mi? Tabii ki bu durumda devreye insan girecektir ve süt, o sütü veren kadından bağımsız bir meta olmayacaktır.

Anne sütünün metalaşması

Bütün yaklaşım farklarına rağmen bu konudaki asıl baskın argüman, sütün bilimsel olarak vazgeçilmezliğinden güç alıyor. Kadın bedeninden çıkan bu harika materyal ve çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini konu alan binlerce bilimsel metin var. Buna mukabil, süt ile genetik aktarımın olup olmadığı bilinmediği için mesela süt akrabalığı “bilimsel”olarak temellendirilemiyor. Peki bu durumda süt akrabalığı ile ilgili hassasiyetlere sahip olanların argümanları “temelsiz” mi kalmış oluyor? Bu soruyla birlikte “hayat nedir?” ve “hayatı nasıl yaşayacağız?” sorularına bilimin cevap vermesi mümkün müdür gibi çok esaslı sorular ve sorunlar dünyasına adım atılmış olur. Ben bu büyük soruları, önemini teslim etmekle birlikte, bir kenara bırakıp basit bir şey söylemek istiyorum. Biyomedikal kanıtların ardında ekonomik ve siyasi saikler yok mudur? Çağdaş tekno-bilimin bize anlattığı hikaye, küresel sermayeden ne kadar bağımsızdır? Bu soruların eşliğinde anne sütünü metalaştırmanın kimin işine yarayacağını sezinlemek zor olmasa gerek. O yüzden idrakimizi canlı tutmak ve bu alandaki büyük planları görebilmek için, kadın bedeni üzerine, çocuk sağlığı üzerine yazılan bilimsel metinlerin “salt bilimsellik” iddiasını sorgulayarak başlamalıyız meseleyi tartışmaya. Çünkü “biyomedikal kanıtlara dayanan argümanlar”ın siyasi ve iktisadi hedeflerini ve bunların küresel kapitalizme ses ve meşruiyet kazandıran hikayeler olduğunu ancak böylece farkedebiliriz.

nazifesisman@gmail.com

 

Haber Turu

Görevden uzaklaştırılan 22 polisten 19'u gözaltına alındı

Batman'da görevden uzaklaştırılan 22 polisten 19'u gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ'cü 46 asker daha tutuklandı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 58 askerden 46'sı tutuklandı.

Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken minibüs çarptığı 58 yaşındaki Ayşen Delioğlu hayatını kaybetti.

21 polis adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Türkiye'de yapılmak istenen darbe girişimi sonrasında Kocaeli'nin Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde gözaltına alınan 21 polis adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken öğlen saatlerinde adliyeye getirilen Demokrat Gebze Gazetesi sahibi Murat Dağdeviren tutuklandı.

Otomobilde kilitli kalan çocuk havasızlıktan boğuldu

Şanlıurfa'da oyun oynarken aniden ortadan kaybolan 8 yaşındaki çocuk, kaybolduktan yaklaşık 6 saat sonra bir otomobilde ölü olarak bulundu. Çocuğun otomobilde kilitli kaldığı ve havasızlıktan öldüğü tahmin ediliyor.

Mağdur üniversiteliler açıkta kalmadı

YÖK, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yerleştirileceği okulları açıkladı. Ayrıca YÖK’te de OHAL Komisyonu oluşturuldu. ÖSYM ise tercih robotunu yayınladı.

Zonguldak'ta trafik kazası

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

FET֒nün dolarları medyaya da sızmış

Aralarında Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 21 gazeteciden 20’si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Firari gazetecilerin evinde yapılan aramada ‘1 dolarlık’ banknotlar bulundu.

Ak Parti ve MHP’liler FET֒cü diye ihbar edilmiş

Terör örgütü FETÖ üyesi olarak gözaltına alınan PETKİM Genel Müdürü Saadettin Korkut’un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na FETÖ üyesi olarak ihbar ettiği 50 kişinin aksine hükümete yakın isimler olduğu ortaya çıktı.

Kumpas mağdurları terfi aldı

“Balyoz” ve “Askeri Casusluk” gibi davalardan aldıkları cezaların ardından beraat eden bazı subaylar da bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Bağdat'ta bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

‘İtirafçı FET֒cüler ABD’ye delil olacak’

Bakanlıkta yabancı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FET֒nün elebaşı Fethullah Gülen’in ABD’den iadesi, Dışişleri Bakanlığındaki tasfiyeler ve ABD’li generallerin ‘darbeciler müttefikimizdi’ çıkışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gülen ABD için de tehdit"

Trump’ın siyasi danışmanı Peter Navarro, FET֒den bağış alan Hillary Clinton’ı topa tuttu. ‘Alarm veren bir ilişki’ ifadesini kullanan Navarro, ‘Gülen ABD için de tehdit’ dedi.

Beyaz Saray'dan FETÖ ile ilgili açıklama

Beyaz Saray, ABD’nin 15 Temmuz’daki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin "ardında yer almadığını" tekrarladı.

Teröristbaşı Gülen'e bir darbe daha!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu bildirilen ABD'nin Teksas eyaletindeki Harmony Okulları hakkında Teksas Eğitim Ajansının resmi soruşturma açmaya karar verdiği bildirildi.

ABD'de FETÖ'cülere sığınma hakkı için kampanya başlatıldı

Beyaz Saray'ın halka açık sayfasında hesap açan bir kullanıcı, FETÖ üyelerine ABD'ye sığınma hakkı tanınması için bir imza kampanya başlattı.

Suriye'de yerleşim yerlerine hava saldırıları: 10 ölü

Rus savaş uçaklarının İdlib'te yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 29 gözaltı

Başakşehir'de terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen 22'si yabancı uyruklu 29 kişi yakalandı.

Belçika terör şüphelilerinin mal varlığını dondurdu

Belçika, ilk defa yargı kararı olmaksızın terör zanlılarının mal varlıklarını dondurdu.

Papa Franciscus ilk defa Auschwitz Kampı'nı ziyaret etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Polonya’da Nazı kampı Auschwitz’i ziyaret etti.

Körfezli yatırımcının Türkiye’ye ilgisi artıyor

Dünyanın en önemli gayrimenkul geliştiricilerinden Suudi Arabistan’dan Al-Zamil Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhamid Abdullah Al-Zamil, Türkiye’de kurdukları Türk Al Zamil Gayrimenkul’un ülkede büyük gayrimenkul ve sanayi yatırımları bulunduğunu, şirketin mevcut yatırımlarının yanı sıra Türkiye’de 500 milyon lira büyüklüğünde bir

Rusya ile ortak fon kurulması da gündemde

Erdoğan ile Putin’in 9 Ağustos’taki buluşmasında iki ülke arasındaki ilişkiler 24 Kasım öncesinden daha iyi seviyeye çıkarılacak. Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu görüşmede Türk-Rus ortak fonunun kurulmasının da gündemde olduğunu açıkladı.

Dolar psikolojik eşiğin altına indi

FET֒nün darbe girişiminin hemen ardından 3.10 sınırına dayanan dolar, dün 3 liralık kritik eşiğin altına geriledi.

Demokrasi müzesini kurmaya talibim

Taşyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Emrullah Turanlı “Demokrasi Müzesi’ni kurmaya talibim” dedi.

Borcunu kapatana yüzde 20 indirim

Emlak Konut’un ağustos boyunca aylık yüzde 0.70 faiz, 10 yıla kadar vade seçenekleri kampanyasına bir yenisi daha eklendi. Emlak Konut’tan ev alanlara, borçlarını peşin kapatmaları halinde % 20 indirim sağlanacak.

­­‘İnadına Erdoğan’ diyerek ayyıldızlı yatırıma geldiler

Araplar darbe girişiminin hemen sonrası Türkiye’ye akın etti. Dubaili Armada Grup, Trabzon’da 1 milyar dolar yatırımla ayyıldız konseptinde otel, kongre merkezi ve marina inşa edecek. Suudi Emaar ise Karadeniz’e ‘Disneyland’ı getirmeyi planlıyor.

Akaryakıtta çifte indirim!

Benzin ve motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirime gidildi

Dikkat edin! Dolandırıcıların yeni yöntemi FETÖ'cülük

Daha önce PKK, DEAŞ isimlerini kullanan dolandırıcılar darbe girişimi sonrası FETÖ'nün adını kullanmaya başladı.

Dolar çakıldı! ABD büyüme oranında hayal kırıklığı yaşıyor

ABD büyüme verisinin ardından dolar, 3 liranın altına geriledi. Geçen hafta rekor kıran dolarda 9 gündeki düşüş yaklaşık 10 kuruşu buldu.

Memura uygulanan izin yasağı ne zaman kalkıyor?

Uzun süredir gündemde olan "Memurlara izin yasağı ne zaman kalkacak?" sorusu yapılan son açıklama ile gündeme bomba gibi düştü.

Rus halterciler olimpiyatlardan men edildi

Dünya Halter Federasyonu (IWF), Rusya Halter Takımı'nı 2016 Rio Olimpiyatları'ndan men etti.

Kulüplerden başsağlığı mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan KAP'a açıklama

Galatasaray Kulübü, vergi uzlaşma görüşmeleri sonunda yaklaşık 20 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Vieri futbola dönüyor

İtalya Milli Takımı'nın eski golcülerinden "Bobo" lakaplı 43 yaşındaki Christian Vieri, 2009 yılında veda ettiği yeşil sahalara yeniden dönmeyi planlıyor.

"Darbeyi hayırlısıyla püskürttük"

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve yönetimin verdiği para cezaları hakkında değerlendirmelerde bulundu

Riekerink'ten transfer müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, taraftarların merakla beklediği transferle ilgili gelecek hafta müjdeli haberler olacağını söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Adriano'dan Süper Kupa mesajı

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano Correia açıklamalarda bulundu.

Monaco-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımı ile 3 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı 3. ön eleme turu rövanş maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek.

Yıldız futbolcu resmen takımdan ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, İspanya'nın Deportivo Alaves takımına transfer olan savunma oyuncusu Alexis Delgado'ya teşekkür etti.

Barcelonalı yıldız futbolcu resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Barcelona'nın sol bek oyuncusu Adriano'yu transfer ettiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı kansere 3 çalım attı

Beyaz kordonun inanılmaz sırrı!Eğer ihanet ederse...

Beyaz kordonun inanılmaz sırrı!Eğer ihanet ederse...

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un 6 ilçesinin bazı bölgelerine 31 Temmuz Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Adana'da mide bulandıran olay!

Adana'da girdiği evdeki aileyi uyku spreyi sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra 4 yaşındaki kızı kaçırıp sokak ortasında tecavüz ettiği ileri sürülen muavin tutuklandı.

Dikkat! Meteoroloji uyardı

Batı Akdeniz illerinde etkili olacak yüksek hava sıcaklıkları ve düşük nemin, bazı olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Hayalden gerçeğe uzanan yol!

Genç tasarımcıları keşfetmeyi ve onların hikayelerini sizlerle buluşturmayı seviyoruz. Bu hafta ki konuğumuz günlük, rahat tasarımları ile beğeni toplayan Zeynep Meltem Aktaş.

Fatih Erkoç'tan hayranlarına mesaj

Tedavisini Bodrum'da sürdüreceğini söyleyen Erkoç, "Bodrum'da doktorlarımız çok iyi, hastanelerimiz de öyle. İstanbul'da tedavi olmaya gerek duymadık" diye konuştu.

Şizofren dehşeti! Annesini ve babasını öldürdü

Yozgat’ta şizofren hastası olduğu iddia edilen bir kişi anne ve babasını öldürdü.

FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan polis hastanede evlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ayağından ve kolundan yaralanan polis memuru Ferdi Akyün (28) ile nişanlısı Nesrin Demir (23), hastanede düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Manisa'daki kazılarda 2 bin 200 yıllık yemek takımı bulundu

Manisa'da yer alan ve tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla dayanan Aigai Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, özel törenlerde kullanıldıktan sonra ritüellere göre gömüldüğü ve bir daha kullanılmadığı belirlenen 2 bin 200 yıllık yemek takımı bulundu.