Kürtler, PKK’nın günahlarını aklamayacak

Her biri HDP’li belediyelerce yönetilen, Kürt kentlerini yıkıma uğratan, halkı perişan eden Kobanileştirme siyaseti çökerken PKK’nın kara propagandası da enkaz altında kaldı. Artık bu yıkımı hiçbir propaganda aygıtı gizleyemez. Sicili o kadar kabardı ki uluslararası kara propaganda çarkı bile PKK’yı kurtaramayacak.

  • Serdar Bülent Yılmaz / Yazar

Propaganda, başta medya ve iletişim araçları olmak üzere, çeşitli araçlardan faydalanarak kitlelerin algı, tutum, kanaat ve tepkilerini belirleme, kontrol etme, biçimlendirme, değiştirme amacıyla yapılan bilinçli bir faaliyettir. 20. yüzyılda siyaset bilimi açısından üzerinde en çok durulan kavramlardan biri haline gelmiştir.

Propagandistler, kitlelerin sürüleşme eğiliminden faydalanarak telkin teknikleriyle zihinlere etki eder. Çeşitli araç ve tekniklerle toplumda tutum alışları ve tepkileri belirleyebilmektedirler.

Bir propaganda aracının, telkin yeteneği, objektif kabul edilmesiyle doğru orantılıdır. Objektif olduğuna inanılan kişiler ve kurumlar eliyle yapılan propaganda, toplum kanaatlerini, tutum ve tavır alışları belirlemekte çok daha başarılıdır. Özellikle kamuoyu araştırma kurumları, toplumda yüksek değer ve popülariteye sahip kişiler ve kurumlar bu kabildendir.

Propagandanın başarısı, üretebildiği/yönlendirebildiği algı ve tepki kadardır. Propagandist, “aldatmaca” ve “irrasyonel ikna”yı kullanır. Elbette propaganda her zaman ve tümüyle yalan üzerine kurulmaz. Bilakis gücünü parça gerçeklerden alır ve o gerçeği aldatmacanın aracı kılar. Aldatmacayı maskeleyen tam da bu dayandığı gerçeklerdir.

Propagandayı etkili kılan şeylerden biri de toplumda ortaya çıkan kamplaşma ve enformasyon kaynaklarındaki tekilliktir. Ancak paradoksal olarak enformasyon kaynaklarının çokluğu hakikatin ortaya çıkmasından öte, çok sayıda merkeze bağlı farklı propaganda aygıtına işaret eder.

Propaganda aygıtlarının çokluğu ve çeşitliliğine bağlı olarak ortaya çıkan muazzam propagandif enformasyon, toplumun zihninde büyük tahribatlar yapar ve hakikat ile gerçeklik algısının bozulmasına, irrasyonel bir kitlenin ortaya çıkmasına neden olur. Artık düşünen bir toplumdan öte güdülenen bir toplum söz konusudur. Hadiseler, analizlerle değil de güdüleri harekete geçiren işaret fişeklerine bakılarak yorumlanır.

Şiddetin makulleştirilmesi

Şiddetin kendisi, şiddet ve terör üreten örgütler için bizzat bir propaganda aracıdır. Şiddet, bir dikkat çekme ve tanıtım amacı taşıdığı gibi şiddetin sonucunda ortaya çıkan korku ve tedirginlik atmosferi, üzerinde çalışılmaya uygun bir sosyolojik zemin üretir. Şiddetin büyüklüğü, tepkinin büyüklüğünü de beraberinde getirir ama tepkinin büyüklüğü şiddet yanlısı örgütler için bir sorun değildir. Bilakis tepki ne kadar büyük ise eylemin o kadar başarılı olduğu düşünülür. Ancak şiddet ve ortaya çıkardığı sonuçlar yalın biçimiyle bir anlam ifade etmez. Bu sonuçların en iyi şekilde kullanılması için yeni hamleler ve araçlar gerekir. Bu araçların başında ise propaganda gelmektedir.

Özellikle terör ve şiddeti mücadele aracı olarak kullanan yapılar için propaganda, çift yönlü işleviyle öne çıkmaktadır. Birincisi şiddet ve terörü masumlaştırmak ve makulleştirmek, ikincisi ise şiddet ve terör eylemleri sonrasında oluşan post-travmatik atmosferden faydalanmak.

İrrasyonel güdümleme

Bu bağlamda Türkiye’de sol propaganda pratiği, fikrin rasyonel sosyalleştirilmesinden öte aldatmaca ve irrasyonel iknaya/güdümlemeye dayanmaktadır. İrrasyonel güdümleme, sistematik çarpıtma ve iyi kurgulanmış yalanlarla mümkündür.

PKK gibi nasyonal sosyalist komitacı örgütler için propaganda, şiddeti meşrulaştırmak ve kutsamak için son derece verimli bir araçtır. Şiddeti masumlaştırmak için ise özgürlük, barış ve demokrasi gibi kutsanmış kavramlar maske işlevi görür ve haraç-mezat satılır.

Mazlum topluluklar için özgürlük ne kadar değerli bir hedefse, o denli etkili bir büyüdür. Bu büyü onları esaretten kurtarma adına sömürmek isteyen yeni efendilerinin en etkili silahıdır. Özgürlük, modern çağda mütegallibenin elinde en kıymetli köleleştirme aracı haline gelmiştir. Onuru kırılmış topluluklar, özgürlük uğruna en değerli varlıklarından feragat edebilir, birçok yanlışı hoş görebilir, birçok değerden vazgeçebilir! Pragmatist ulusçu elitler de bunun farkındadır! Pragmatist propagandistlerin dilinde özgürlük, demokrasi ve barış; büyük ve arsız yalanlardır. Bugün PKK da bu üç büyülü kavramı öne çıkararak kitleleri domine etmeye çalışmaktadır.

PKK, bu amaçla kurulduğu günden itibaren şiddet ile özgürlük arasında doğrudan bir ilişki inşa etti. “Devrimci şiddet” olarak adlandırılan örgütün silahlı eylemleri, “özgürlük”, “barış” ve “demokrasi” mücadelesi olarak sunulduğundan, ne kadar vahşi ve kötü olursa olsun etkilediği kitle tarafından toleransla karşılandı. Öyle ki örgüt, canlı bomba eylemleri, muhaliflere yönelik cinayetler, iç infazlar, sivillere yönelik şiddet eylemleri gibi literatürde “terör faaliyetleri”, “faşizm”, “zorbalık” olarak kabul edilen faaliyetler gerçekleştirmesine rağmen, kendini “demokratik” ve “barışçıl” bir yapı olarak tanımladı.

2000 öncesi yıllarda, devlet şiddeti, örgütün en vahşi eylemlerini bile “masumlaştırma” işlevi görüyordu. “PKK, Kürt sorununun bir sonucudur” saptaması da bu gerçeğe dayanıyordu. Başlatılan reform süreci sonucu devlet şiddeti sona erdi ve siyasi mücadele kanalları açıldı. Bu şartlarda silahlı mücadelenin zeminini yitiren örgüt buna rağmen şiddetin dozunu artırdı. Üstelik devleti şiddete zorlayan, bütün barış çabalarını boşa çıkaran saldırgan bir dil ve eylem tarzı geliştirdi. Bu dönemde şiddeti sadece devlete değil halka da yaygın biçimde yöneltmeye başladı.

Böylece PKK şiddetini, devlet şiddetinin doğurduğu bir “sonuç” olarak tanımlamanın zemini de kalmamış oldu ve bir “sonuç”tan başlı başına bir “sorun”a dönüşen PKK, bu noktada bir meşruiyet krizi içine girdi. Devlet kaynaklı zorbalığın hükümferma olduğu bir dönemde halkın anlaşılır bulduğu örgüt şiddeti, normalleşmeyle birlikte reddedilmeye başlandı, meşruiyeti sorgulanır hale geldi.

Çözüm sürecinde, örgüt liderleri de dâhil herkesin silahlı mücadelenin meşru zeminini yitirdiği konusunda ortaklaşmasına karşın silahtan bir türlü kopamayan örgüt bunu izah etmekte oldukça zorlandı. Silahtan vazgeçemeyince doğal olarak çözümden vazgeçti ama bunun için çözüm sürecini itibarsızlaştırması gerekiyordu.

Tam da bu noktada örgüt içeride ve dışarıdaki dostlarının da katıldığı sistematik ve senkronize bir kara propaganda atağına geçti. Zaten iyi bilinen bu taktik çok daha sistematik ve rafine bir tarzda, çok merkezli olarak uygulamaya konuldu.

Önce silahın miadını doldurduğu söylemi terk edildi. Barış atmosferinin en kesif olduğu dönemlerde bile şiddetli bir gerilim ve çatışma ortamı sürüyormuş gibi bir hava yaratılmaya çalışıldı. Bunun için de solun en iyi bildiği yönteme yani “kara propaganda”ya başvuruldu. Gerçekleri tersyüz ederek çözüm girişimlerini yok sayan ve normalleşme havasının etkisini kıran ciddi bir propaganda devreye sokuldu.

Örgüt, aslında bir normalleşmenin olmadığı, hükümetin halkı uyuttuğu, oyalama taktikleriyle örgütü silahsızlandırıp savunmasız(!?) kalacak olan halka yönelik bir katliama girişeceği, bu amaçla kalekollar ve askeri barajlar tesis ettiği, kentlere devasa askeri yığınaklar yaptığı şeklinde şayialar yaymaya başladı. Bu arada örgüt medyasında düzmece katliam haberleri yapıldı. Örgüte göre 90’lardan daha beter bir ortam yaşanıyordu. Erdoğan JİTEM’in yerine kendi gladyosunu kuruyor, büyük bir kıyım hazırlığı yapılıyordu. Beyaz Torosların yerini siyah Rangerler alıyordu. Erdoğan tarihin gördüğü en büyük Kürt düşmanıydı.  Hiçbir ahlaki sınırı olmayan PKK’nın propagandasının da sınırı olmazdı sonuçta. Öyle ki Erdoğan’ın DAEŞ’e destek verdiği hatta direkt örgütü yönettiği bile iddia edildi.

Dikkat edilirse, PKK yanlısı propaganda aygıtları tarafından yapılan haberlerde, Tayyip Erdoğan’ın ismi ile yan yana kullanacak kavramların özenle seçildiği görülecektir. Erdoğan, Kürtlerin gözünde şeytanlaştırılıyor, Erdoğan üzerinden çözüm süreci itibarsızlaştırılıyordu. Sonuçta yalan haberlerle halkın sinir uçlarıyla oynandı ve 6-8 Ekim hadiseleri için uygun bir zemin yaratıldı. 6-8 Ekim tertibi, çözüm sürecinin fiilen bitirildiğinin de resmiydi.

Mızrağı çuvala sığdırmak

Devletin Kürtlere karşı büyük bir savaşa hazırlandığı iddiaları yayılırken ortada ne bir çatışma vardı ne de bir operasyon. Çözüm sürecinin başladığı Mart 2013 ile sürecin resmen bitirildiği 20 Temmuz 2015 tarihine kadar geçen sürede, örgüte hiç operasyon yapılmamış ve bir tek PKK militanı öldürülmemişti.

Bilakis bölge halkı PKK’nın büyük baskısı altındaydı. Bu dönemde onlarca sivil PKK tarafından öldürülmüş, çok daha fazlası yaralanmış, yüzlerce dernek ve işyeri yakılmış, binlerce kişi haraca bağlanmış, haraç vermeyenler dağlara kaldırılmış, sözde mahkemelerde yargılanmış, kimisi infaz edilmişti.

Böylece Kürtlerin büyük bir kısmında istenen algı oluşturuldu ve çözüm süreci diye bir şeyin yaşanmadığı, gerçekte adı konulmamış bir savaşın yaşandığı, hatta çözüm sürecinin hükümet tarafından sürdürülen bir kıyım hareketi olduğu algısı yaygınlık kazandı. Kelimenin tam anlamıyla irrasyonel bir durum yaşanıyordu. Böylece örgüt istediği zaman süreci bozabilecek ve Kürt halkından ciddi bir tepki görmeyecekti.

Buna karşın PKK, kendisini barışı isteyen taraf olarak gösterdi. Hatta örgütün bu süreci devam ettirmek için çok büyük fedakarlıklar yaptığı ama artık bıçağın kemiğe dayandığı, Kürt halkının (örgüt taktik olarak PKK yerine Kürt halkı diyor) kendini savunmaktan başka çaresinin kalmadığı algısı oluşturuldu.

Yalanı yaygınlaştırmanın ve ona hakikat payesi kazandırmanın en etkili yöntemi o yalanı çok sayıda kişiye söyletmek, toplumun yalanla birçok farklı noktada karşılaşmasını sağlamaktır. Farklı kesimlerden, farklı ülkelerden, farklı araçlardan bu yalanı tekrarlatmak önemlidir. Böylece dünyanın en saçma yalanları bile kendisine bir kitle bulabilir.

Örgüt, ürettiği aldatmacayı satın almaya hazır yerli/yabancı ideolojik ortakları sayesinde bu konuda hiç zorlanmadı. Bu ortaklar bu yalana ülkenin ve dünyanın birçok yerinden ve birçok farklı şekilde ses vererek örgüt propagandasını bir hakikatmiş gibi sunup kamuoyu oluşturdu.

Propaganda kurtarır mı?

PKK, bugün de hendekleri aynı yöntemle meşrulaştırıyor. Taktiksel olarak derinleştirdiği insani krizi, Kürt halkına ve dünyaya ters yüz ederek tercüme ediyor. Sokaklara kazdığı yüzlerce hendeği onlarca ton patlayıcıyla donattığı, DHKP-C, MLKP ve dağ kadrolarından militanları o sokaklara yerleştirdiği sağır sultanın bile malumu iken topluma ve Batı kamuoyuna bunu “devlet saldırıyor halk kendini koruyor” formunda sunabiliyor. Aslında örgütün hiçbir zaman kimseyi ikna etmek gibi bir derdi olmadı. Taktik olarak bir şeyi yapmaya karar verir, yapar sonra da kendisine inanmaya hazır kişi ve kesimlerin kullanması için bir izah üretir. Bu izahın mantıklı ve gerçekçi olması gerekmez. O propaganda aygıtlarının işidir.

Gelinen noktada ise hendek siyasetinin gördüğü tepki nedeniyle PKK, daha fazla kara propagandaya, asılsız iddialara başvurmak zorunda kalıyor. Vakayla uyuşmayan iddiaları çoğaldıkça inandırıcılığını da iyice yitiriyor. Çünkü istismar edilen hakikat, intikamını inandırıcılıktan alır.

Her biri HDP’li belediyelerce yönetilen Kürt kentlerini yıkıma uğratan, halkı perişan eden, binden fazla Kürt çocuğunun ölümüne neden olan Kobanileştirme siyaseti bugün itibariyle çökmüş durumda. Kobanileştirme siyaseti çökerken PKK’nın kara propagandası da enkaz altında kaldı. Artık bu yıkımı hiçbir propaganda aygıtı gizleyemez. Sicili o kadar kabardı ki uluslararası kara propaganda çarkı bile PKK’yı kurtaramayacak. Zira hendeklerde sıkışan örgütün hiçbir eylem çağrısı halkta zerre kadar karşılık bulmuyor. Altı aydır yapılan tüm eylem çağrıları karşılıksız kalıyor. En son geçtiğimiz günlerde HDP, DBP, KJA ve DEM-GENÇ tarafından yapılması planlanan yürüyüş sadece 70 kişinin katılması nedeniyle iptal edildi. Çünkü artık kimse, örgütün vebalini yüklenmek istemiyor. Onlar görmek istemese de Kürtler, hayatlarını karartan örgütün günahlarını aklamamakta kararlı.

serdarbulent@gmail.com

 

Haber Turu

Balkondan düşen kadın yaralandı

Balkondan düşen kadın yaralandı

Bartın'da evinin balkonundan düşen bir kadın yaralandı.

Kahramanmaraş’ta binlerce kişi sudan zehirlendi

Kahramanmaraş’ta binlerce kişi sudan zehirlendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çoğunluğu çocuk yaklaşık 4 bin kişi şebeke suyundan hastanelik oldu

Polis lojmanları yakınında şiddetli patlama

Polis lojmanları yakınında şiddetli patlama

Hakkari'de polis lojmanlarının arkasındaki boş araziye yerleştirilen bomba düzeneği büyük bir gürültü ile patladı. Büyük paniğe yol açan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uyuyan kızını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Uyuyan kızını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, uyuyan kızını av tüfeğiyle vurarak öldüren anne gözaltına alındı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 'selfie' trafiği

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ''selfie'' trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor.

MHP Çankırı eski il başkanı darp edildi

MHP Çankırı eski il başkanı darp edildi

Geçtiğimiz ay görevden alınan Çankırı MHP İl Başkanı Çetin Kapdan, eski il yöneticisi ve eski belediye meclis üyesiyle birlikte darp edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğun trafik

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğun trafik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Başbakan Yıldırım, Bakan Işık’ın kızının nikah şahidi oldu

Başbakan Yıldırım, Bakan Işık’ın kızının nikah şahidi oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın kızı Sema Işık’ın nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

Denize giren baba boğuldu, oğlu kayboldu

Denize giren baba boğuldu, oğlu kayboldu

Tekirdağ’da denize giren baba Adnan A. boğulurken, oğlu Burhan A. ise kayboldu.

FETÖ'nün sözde komiser sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde komiser sorumlusu yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiserlerin sözde sorumlusu yakalandı.

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: '20 ölü'

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: "20 ölü"

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde hayat normale dönmeye başladı.

ABD'den flaş YPG kararı

ABD'den flaş YPG kararı

ABD, PKK'nın Suriye uzantısı YPG’ye hem Fırat’ın doğusuna çekilme talimatı verdiği hem de silah ve istihbarat desteğini kestiği iddia edildi.

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

Terör örgütü DAEŞ, Suriye'de savaş esirlerini öldüren beş çocuğun görüntülerini yayınladı. Görüntülerdeki çocuklar arasında bir İngiliz de var. Bu Batılı bir çocuğun kullanıldığı ilk video oldu.

Fırtına, koca binayı böyle yerle bir etti!

Fırtına, koca binayı böyle yerle bir etti!

ABD'den dengeleri değiştirecek 'Fırat Kalkanı' açıklaması

ABD'den dengeleri değiştirecek ''Fırat Kalkanı'' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de ateşkesin yenilenmesi, Halep'te insani durumun iyileştirilmesi ve savaşı bitirmek için tarafların yeniden masaya oturması konusunda Rusya ile aralarında büyük ölçüde netlik oluştuğunu ancak bazı teknik sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kanada'dan sürpriz 'DAEŞ' kararı

Kanada'dan sürpriz ''DAEŞ'' kararı

Kanada'da resmi açıklamalarda "ISIS" ya da "ISIL" olarak isimlendirilen terör örgütü için "DAEŞ" ifadesi kullanılacak.

Buna anne demeye bin şahit gerek!

Buna anne demeye bin şahit gerek!

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Bareilly şehrinde yaşayan bir anne, bebeğine işkence yaparken, eşi tarafından eve yerleştirilen gizli kameralara yakalandı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; bir baba eşinin çocuklarını dövdüğünden şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülere kadının bebeği sallayıp sert b

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Güneydoğu Anadolu'daki 9 ilde tarımdan turizme kadar birçok sektöre doğrudan etki edecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) sona yaklaşılması, bölge insanının umudu oluyor. 37 yılda 29 hükümet gören GAP'ın 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel olan finansman sorununun Türkiye Varlık Fonu ile giderilmesi hedeflenirken, fonun savunma, havacılık ve yazılım gibi alanlarda yerli şirketleri küresel bir oyuncu konumuna getirmesi bekleniyor.

Gişeler ASELSAN'a emanet

Gişeler ASELSAN'a emanet

Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayan 3. boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücret toplama sistemi ASELSAN tarafından tesis edildi.

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu terörün tahribatından kurtaracak cazibe merkezleri için 30-35 milyar TL yatırım yapılacak.

Bakan Soylu'dan prim müjdesi

Bakan Soylu'dan prim müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu: ‘568 TL olan Bağ-Kur primleri 483 TL'ye düşüreceğiz’ dedi.

İki devden yerli OLED TV atağı

İki devden yerli OLED TV atağı

Türkiye’nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden Arçelik ve Vestel dünyanın en iyi görüntü kalitesine sahip OLED TV ürettiler.

Fitch, 3 ülkenin kredi notunu korudu

Fitch, 3 ülkenin kredi notunu korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İsveç, Tunus ve Azerbaycan'ın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü

Fitch 15 Türk bankasının kredi notlarını düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Türk bankasının yerel para biriminden uzun vadeli kredi notlarını birer kademe düşürdü.

1.6  milyon esnafa ABD ve Çin tipi büyüme modeli

1.6 milyon esnafa ABD ve Çin tipi büyüme modeli

Esnafın sorunlarını çözüp ihracata yöneltmek için model arayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sekiz ülkeyi inceledi. ABD ve Çin modelleri yakın takibe alındı.

İhracat kalıcı artışa geçiyor

İhracat kalıcı artışa geçiyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dün katıldığı bir TV programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yurtdışında Türkiye’nin tanıtımı ve 15 Temmuz’u anlatmak için büyük çaba sarfettiklerini belirten Zeybekci, yatırım teşvikleri ile ekonomiyi daha da güçlü hale getireceklerini belirtti.

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kazanarak milli arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ancak olmadı. Daha iyi olacağız. Önemli olan herkesin kapasitesine ulaşması" dedi.

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Kasımpaşa maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında maçın hakemi Tolga Özkalfa'yı eleştirdi.

Manchester United, 3 puanı uzatmalarda aldı

Manchester United, 3 puanı uzatmalarda aldı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United, İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında deplasmanda Hull City'yi 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini kazandı.

Kasımpaşa - Adanaspor: 1 - 1

Kasımpaşa - Adanaspor: 1 - 1

Spor Toto Süper Lig 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Adanaspor 1 - 1 berabere kaldı.

Akhisar Belediyespor 1 - 2 Galatasaray... CANLI

Akhisar Belediyespor 1 - 2 Galatasaray... CANLI

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor...

Manisaspor'da Koray Palaz dönemi

Manisaspor'da Koray Palaz dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor, geçen sezon Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Koray Palaz'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Caner Erkin İstanbul'da!

Caner Erkin İstanbul'da!

Beşiktaş’ın Inter’den transfer etmek istediği Caner Erkin’in 27 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30 sularında İstanbul Atatürk Havalimaına geldiği öğrenildi.

Aboubakar, İstanbul'da

Aboubakar, İstanbul'da

Beşiktaş Kulübünün transferi için görüşmelere başladığı Porto'nun Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Yıldırım ve Özbek'e PFDK şoku

Yıldırım ve Özbek'e PFDK şoku

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Bursaspor Başkanı Ali Ay, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi

Kenan Sofuoğlu, kaza geçirdi

Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, motosikletiyle antrenman yaptığı sırada geçirdiği küçük kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İskoç Lordu'nun mega yatı 'Sea Walk' Marmaris'te

İskoç Lordu'nun mega yatı "Sea Walk" Marmaris'te

İskoç Lordu İrwine Laidlaw'ın ultra lüks yatı 'Sea Walk', Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, pek çok kişiyi tatlı bir tatil telaşı aldı.

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete sunuyor. 220 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezde 700 çadır kuruldu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen kurbanlıklar burada satışa sunulacak.

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez sularında Angus cinsi bir sığır gören İzmirliler gözlerine inanamadı. İhbarı alan AKS 110 ekipleri hızla müdahale ederek Singapur’dan İzmir Limanı’na gelen gemiden denize düşen hayvanı boğulmadan son anda kurtarıldı.

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Kilis İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek gönderiliyor.

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Bilim adamları, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde dünyaya benzeyen bir gezegen buldu.

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5, Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağının 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü elamanlarının üniversite kayıt dönemlerinde çeşitli bahanelerde öğrenci ve ailelerle iletişim kurarak gençleri örgüt yapısı içine çekmesini önlemek için El Ele Güvenli Geleceği adlı bir proje geliştirdi.

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde duvara çarparak takla atan araçtaki hamile kadın ile eşi taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Minik dostlara haybulans

Minik dostlara haybulans

Yalova Belediyesi, yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da olan hayvan ambulansı ‘haybulans’ı hizmete soktu.