Yahudilik inancında dini bir kırılma olarak SİYONİZM

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in, Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı.

  • Muhammed Berdibek

Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşanan tarihsel hesaplaşmalar, tüm şiddeti ile devam ediyor. Bu tarihsel hesaplaşmalar, başta ideolojik veya dinî olmak üzere birtakım temel unsurlar üzerinden şekilleniyor. Fakat bu durumun daha çok Arap ülkelerine özgü olduğu vurgusu da oldukça sorunlu görünüyor. Sadece Arap ülkelerinde değil birçok ülkede bu ve benzeri krizlerin yaşandığı aşikâr. Bu kapsamda, 1948 sonrasında kurulan ve Ortadoğu dengelerinde önemli bir konuma sahip olan İsrail’in de benzer sorunlarının olduğu iddia edilebilir. Çünkü kuruluşundan beri, hatta kuruluşundan çok çok öncesine dayanan ideolojik ve dinî sorunların, İsrail tarihinde önemli bir yer tuttuğunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden, İsrail’de değişik bir tonda devam eden bu tartışmaların tarihsel kökenlerinin bilinmesi, İsrail’in ayrıksı bir durum oluşturmadığını gözler önüne serecektir.

Bilindiği üzere, Fransız Devrimi bütün toplumları etkilediği gibi Yahudi toplumunda da kökten kırılmalara ve dönüşümlere sebep oldu. Bu kökten kırılma ve dönüşümün ürünü olan Siyonizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktı. Siyonizm çıkışı itibarıyla, sanıldığının aksine, seküler ve milliyetçi bir harekettir. Fransız Devrimi ve sonrasında yaşanan birtakım gelişmeler, Yahudiler için önemli kırılmalar yaratmış; iki bin yıla yakın bir süredir bağlı kalınan Messiyanizm, yerini seküler bir hareket olan Siyonizme bırakmıştır. Bu kapsamda, Messiyanizm anlatısının şekillendiği Babil ve Roma sürgünlerini anlamak, konunun anlaşılması için oldukça önem arz ediyor.

Yahudi tarihi açısından en önemli olaylardan biri, M.Ö. 587 yılında Birinci Tapınağının yıkılmasını takiben Yahudilerin başına gelen Babil Sürgünü’dür. Bu sürgün sonrasında, binlerce Yahudi Babil İmparatorluğunun çeşitli bölgelerine göçtüler. Bu durum, M.Ö 539 yılında Persler’in Babil’i işgal etmesine ve Yahudilerin tekrar topraklarına dönmelerine izin vermesine kadar devam etti. Persler Yahudilerin tapınağı tekrar kurmalarına izin verdiler. Tapınak M.Ö. 515 yeniden inşa edildi.

Sürgünler ve isyanlar

Yahudi tarihinde önemli bir diğer olay; M.S. 66-70 yıllarında başlayan ve belli aralıklar ile M.S. 132’de Bar Kohba İsyanı ile son bulan isyanlar silsilesidir. İlk isyanda, (M.S. 70) Yahudilerin kutsal kabul ettikleri tapınak tahrip edilmiş ve daha sonra isyanların en büyüğü kabul edilen ve son isyan olan Bar Kohba (M.S.132) ile birlikte Yahudiler, Romalılar tarafından toplu olarak sürgüne gönderilmişlerdir.

Sürgün olayı Yahudi diasporasının başlangıcını oluşturmuştur. Diasporanın başlaması birtakım sorgulamaları beraberinde getirmişti. Yahudiler eğer gerçekten seçilmiş halk ise Tanrı neden onların sürgüne gönderilmesine müsaade etmiştir? Bu teolojik probleme hahamların verdiği cevap oldukça nettir. Buna göre, yıkım ve sürgün, Tanrı’nın, Yahudilerin günahlarına karşılık vermiş olduğu cezadır. Çünkü Yahudiler ibadetlerinden vazgeçmiş, başka dinleri ve insanları taklit etmişlerdir. Kutsal metinlerde de sürgünün kavmin işlediği günahlara karşılık tanrısal bir ceza olarak Yahudilerin başına geldiği düşüncesi hâkimdir. Tanah’ın pek çok kısmında, Yahudilerin işledikleri günahlardan ötürü yurtlarının ellerinden alındığı, tapınaklarının yıkıldığı ve putperest kavimlerin boyunduruğu altına girdikleri yazılıdır. Talmud’a göre, günahların bedeli olarak Tanrı'nın üç buyruğu vardır: (1) Yahudi halkı sürgünü bir ceza olarak kabullenecek ve duvarı aşmayacaktır. (2) Hükümranlığı altında yaşadıkları krallar ve devletlere sadık ve itaatkâr olacaklardır. (3) Tanrı da onları sürgünde koruyacak, eziyet görseler bile tamamen yok olmalarına müsaade etmeyecektir.

Bu üç buyruk 'Üç Ahit Teorisi' olarak adlandırılır. Buna göre, Yahudiler günahlarının bedelini ödediğinde Tanrı, Mesih’i gönderecek ve Mesih önderliğinde Yahudiler vatanlarına geri döneceklerdir. Buna bağlı olarak, Yahudiler 19. yüzyıla kadar Üç Ahit Teorisi'ne sadık kalmıştır. Mesih geldiğinde Yahudiler büyük güçlere olan boyunduruktan kurtulacak ve üstün bir hayata geri dönüş yapacaklardır. Üç Ahit Teorisinin pratikteki uygulaması Yahudi düşünce dünyasında siyasetin bir kenara bırakılması ve devlet kurma gibi ideallerin teolojik gerekçelerle bilinmeyen bir geleceğe tehir edilmesi şeklinde olmuştur.

Roma sürgününden sonra Yahudiler, Hristiyan ve İslam topraklarına dağılmışlardı. İslam topraklarında, Yahudiler ehli kitap kabul edildiklerinden, İslam ümmetinin bir parçası olmuşlardır. İslam otoritesi altında Yahudiler kendi yaşamlarını ve Yahudi öğrenimini Tevrat’a bağlı kalarak devam ettirdiler. Diğer taraftan Hıristiyanlığın egemen olduğu topraklarda ise Yahudilerin durumu oldukça vahimdi. Yahudiler Hz. İsa’nın katili görüldüklerinden, yoğun bir Hıristiyan nefretiyle karşı karşıyaydılar. Tarihsel anlamda yoğun bir Yahudi nefretinin olduğu Avrupa’da en hazin sorun Engizisyon mahkemesi olmuştur. Engizisyon mahkemeleri gettoların büyümesine yasaklar koymuş ve bu gettoların dışında yaşamayı yasaklamıştı. 1492’den sonra ise Yahudilerin yaşam koşulları tekrar zorlaştı. Yahudilerin önlerine iki seçenek konuldu: Din değiştirme ya da ölüm. Bu Yahudilerin yaşadığı ne ilk ne de son trajedi olacaktı.

Yahudilik ve etnik aidiyet

Avrupa'da, aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte Yahudiler üzerindeki baskılar bir nebze olsun hafiflemişti. Fransız Devrimi’nden önce Fransız milliyetçileri Yahudilerin etnik aidiyetten kopmalarını ve Fransız ulusuna dâhil olmalarını isteyip; buna karşılık onlara dinlerini özel alanda özgürce yaşayabilecekleri teminatını verdiler. Bu formül Yahudilerin “evde Yahudi, sokakta Fransız” olmalarını öngörüyordu. “Evde Yahudi” olmaktan kasıt dinî ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleriydi. Aslında bu formül asimilasyonu öngörüyordu. Ama pek çok Yahudi bu durumu kabullendi ve etnik arka planından yalıtılmış Yahudilik, yani Musevilik bu ortamda doğdu. Bu dönüşüm Yahudi geleneklerine göre devrimdi; çünkü tarihte birkaç istisna dışında Yahudilik hem dini hem etnik aidiyeti barındırmıştı.

Ulus devletlerin oluşması ve milliyetçiliğin doğrudan veya dolaylı etkisi, Yahudilerin temel paradigmasını kökten değiştirdi. Öncelikle Fransız devriminden sonra Yahudi-karşıtlığı yerini Anti-Semitizm’e bıraktı. Bu Yahudi nefretinin ırksal zemine kayması anlamına gelmekteydi. Bu anlamda en temel kabul edilen iki anti-semitist hareket olan Çarlık Rusya’sındaki Yahudi pogromları ve Dreyfus davası, Siyonizm’in doğuşuna sebep oldu. Bu durum, daha önce yaşanan dinî anlamda Yahudi düşmanlığından pek farklı değildi. Bu, toplumsal anlamda bir Yahudi sorunu olarak algılandı. Nitekim bu dönemde ortaya çıkan Siyonistler bunun temelde evrensel bir sorun olduğunu ve bu durumdan kurtulmanın tek yolunun Yahudilerin kendilerine ait bir devletlerinin olması ile son bulacağı fikrine vardılar.

İlk olayda, 1881’de, Yahudiler Rus Çarı Nikolai’ın öldürülmesinden sorumlu tutulmuş, bundan dolayı bütün Rusya topraklarını saran pogrom dalgası başlamış ve 200’ü aşkın şehirde Yahudi mahalleri yağmalanmıştı. O günlerde dünyadaki Yahudi nüfusunun yarısının yaşadığı Rusya’da birçok Yahudi Rusya’yı terk etmek durumunda kalmıştı. Geri kalanlar ise Yahudi geleneklerinden farklı bir çözüm önerisiyle ortaya çıkmışlardı. Bu çözüm önerisinin adı Siyonizm’di. Siyonizm’in en önemli ideologlarından Leon Pinsker’in yazdığı ‘kendi kendini özgürleştirme’ makalesinde, 2 bin yıldır eziyet çektiklerini, başka milletler arasında azınlık olarak yaşadıkları sürece bunun böyle devam edeceğini ve bu durumda kendi devletlerinin kurulmasının elzem olduğunu söylüyordu. Kavramsal olarak ilk kez 1886 yılında Siyonizm, modern bir terminoloji olarak Messiyanizm’e aykırı olarak ortaya çıkmıştır.

Siyonizm’in kurucusu

İkinci olayda ise, Fransa ordusuna bağlı bir subay olan Alfred Dreyfus, askeri sırları Almanya’ya satmakla suçlanmış, 1894 yılında askeri mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Bu davada delillerden çok Alfred Dreyfus’un Yahudi etnik kimliği temel alınmıştı. Olay, gelecekte siyasal Siyonizm’in kurucusu olacak Theodore Herlz’i derinden etkiledi. O dönemde asimilasyonu benimseyen Herlz, bu davadan sonra bütün fikirlerini değiştirdi. Ona göre bu olay Anti-Semitizm’in doğal bir yansımasıydı ve Yahudi sorununun sebebi ekonomik ya da dinî değil siyasi idi. Siyonistlere göre, Yahudi meselesinin temelinde Yahudilerin başka milletlerin topraklarında bir azınlık olarak yaşamaları yatmaktaydı. Bu azınlıkta olma hali ve devletsizlik sürüp gittiği müddetçe Yahudilerin kötü muameleye uğramasının önüne geçilmeyecektir. Bu durumun son bulması için, Yahudi devletinin kurulması gerekmekteydi. Fark edileceği üzere, Siyonist akım Yahudi düşünce tarihinde bir devrim oluşturacak niteliktedir. Tanrının affı yerine kendi kendine özgürleştirme yolu tercih edilmiştir. Bu yüzden, dışardan zannedildiğin aksine Siyonizm tam anlamıyla seküler, hatta dine meydan okuyan siyasi bir harekettir. 1896 yılında yazdığı kitabında (Yahudi Devleti) birçok sorunun cevabını veren Herlz, kurulacak devlette din adamlarının yetkilerinin sınırlı olacağını söylüyordu. Bunun yanında devlet rejiminin teokratik olmayacağını da vurguluyordu.

Üç Ahit İnancı

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı. Bu gerçek, Ortodoks Yahudiliğin önemli dinî liderlerinin Siyonizm’i sapkın bir hareket olarak görmelerine yol açtı ve bu olay Yahudiler için önemli bir kırılma olan Holokaust’a kadar devam etti. Dindar Yahudilerin Siyonizm’e olan tepkisi devam etse de bu facianın yaşanması, onları Siyonizm’e yakınlaştırdı. Söz konusu yakınlaşma yaşanmasına rağmen Ortodoks Yahudiler tel’in faaliyetlerine devam ettiler. 1947’de Kudüs Başhahamı, halen BM arşivinde de bulunan mektubunu BM’ye gönderdi ve İsrail devletinin kurulmaması için istekte bulundu. BM, Filistin’de yaşayan milletlere İsrail Devleti’ne katılmak isteyip istemediklerini soran bir delegasyon gönderdi. Bu delegasyonun yaptığı incelemeye göre Hıristiyan ve Müslümanlar bunu istemediler. Yahudiler de istemedi. Söz konusu mektupta, Kudüs Başhahamı: “Kudüs’ün uluslararası bir bölge olarak kalması için yalvarıyorum. Biz burada bir Yahudi devleti istemiyoruz ve benimle birlikte olan 60.000 kişi var ve onlar da Yahudi devleti istemiyor” diyordu.

Yine aynı dönemde, Ortodoks Yahudiler arasında bir kırılma sonucu, bir grup Ortodoks Yahudi (Bunlar daha sonra Ortodoks Siyonist olarak anılacaktı) İsrail’in kuruluşuna rıza gösterdi. Hâlbuki Agudat İsrail ve Ortodoks hahamlar Peel Komisyonu Raporuna karşı çıkarak İngilizlerin mandası altında yaşamak istediklerini belirtince Siyonist anlayış sekteye uğramıştı. 1947 yılında Siyonistlerle Agudat İsrail Partisi arasında yapılan Centilmenlik Antlaşmasıyla Yahudi devleti kuruldu. Hahamlar kuruluşu desteklemeseler de bu duruma menfi bir tavır takınmayacaklardı. Bugün dahi, İsrail’in kuruluşuna hiçbir şekilde rıza göstermeyen, hatta yıkılması için faaliyet gösteren onlarca Ortodoks Yahudi kuruluşları bulunmaktadır. Çünkü onlara göre, Siyonistler, Neşideler Neşide’sindeki Üç Andı-Aşkı Vaktinden önce uyandırmayın ilkesini çiğneyip, kutsal kitaplarda bahsedilen “zor kullanarak İsrail’e girme yasağını” çiğnemişlerdir.

muhammed-berdibek@hotmail.com

 

Haber Turu

"Bunların ıslahı idamdır"

Üsküdar Kısıklı'daki demokrasi nöbetine katılan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak FETÖ'cü darbe girişimi hakkında değerlendirme yaptı.

Berat Albayrak Kısıklı'da konuştu

Berat Albayrak Kısıklı'da konuştu

İncirlik Üssü'ne giriş çıkışlar yasaklandı

Adana'da yeni bir darbe girişimi ihtimaline karşı stratejik noktalarda önlem alınırken İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Olağanüstü hal uzatılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü hal sürecinin Fransa’da olduğu gibi uzatılabileceğini söyledi.

Batı cephesinin manşet saldırıları

Batı basınının 15 Temmuz’dan bu yana Türkiye’ye gerçekleştirdiği saldırılar artarak sürüyor. En son örnek, İngiliz The Independent’in manşetten tam sayfa verdiği haberin ‘Türkiye Suriyeleşiyor’ başlığı oldu. Uzmanlar, ‘15 Temmuz’da bir olan Türkiye’nin Suriye olmadığı açık. Fakat amaç buydu’ diyor.

İlim Yayma Cemiyeti: Bu halk darbecilere gereken cevabı verdi

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Çorlu'da FETÖ'nün darbe girişimine tepki için toplanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başarısız bir darbe girişiminin otopsisi

Lösemililer için saçını bağışladı

Gurbet Yağcı, lösemili çocukların tedavi sürecinde saçlarının döküldüğünü öğrendi. ‘Çocuklar hep gülsün’ diyen Yağcı, 10 yıldır uzattığı saçlarını peruk yapılması için kestirdi.

İlk yüz naklini yapan 3 cerraha gözaltı

Akdeniz Üniversitesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 147 kişi arasında, Türkiye’nin ilk yüz ile kol ve bacak nakli ameliyatlarına katılan 3 cerrah da var.

PKK’dan FET֒ye terörist desteği

FETÖ/ PDY içinde yıllarca çeşitli pozisyonlarda görev yapan ve itirafçı olarak bilgisine başvurulan A.K.’nın ifadesi örgütün PKK ile olan ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Almanya'dan skandal! Erdoğan'ı engellediler

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek olan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanıp halka hitap etmesi "Almanya Anayasa Mahkemesi" kararıyla engellendi.

Aracın altında kalan bebek sağ kurtuldu!

Otomobil evin içine daldı, aracın altında kalan bebek sağ kurtuldu.

Arabistan güçleri ile Husiler çatıştı: 1 subay öldü

Suudi Arabistan güçleri ile Husiler arasında, ülkenin Yemen sınırında çıkan çatışmalarda 1 subayın öldüğü bildirildi.

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Seattle kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin'de futbola İsrail engeli

Ehli el-Halil ile Şebab Han Yunus takımları arasında oynanması planlanan Filistin Kupası rövanş maçının, İsrail'in bazı futbolcuların Batı Şeria'ya girişine izin vermemesi nedeniyle 48 saat ertelendiği bildirildi.

ABD'de facia: 16 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde düşen ve içinde 16 kişinin bulunduğu balondan kurtulan olmadığı belirtiliyor

AB'yi korku sardı! 'Risk büyük! Türkiye ile mutabakat çökebilir'

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'yle varılan mutabakatın çökme riski bulunduğunu söyledi.

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Seattle kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakaret davalarını geri çekmesiyle ilgili Almanya'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki avukatı Ralf Höcker, Erdoğan'ın "şahsına karşı her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus affetmesi ve açtığı davaları geri çekmesine" ilişkin açıklamasının Almanya için geçerli olmadığını söyledi.

İngiliz medyasından çarpıcı iddia! ''O ülke FETÖ'ye para aktardı''

İngiliz Middle East Eye gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin FETÖ darbecilerine para gönderdiğini iddia etti.

Türk Telekom’dan ‘15 Temmuz Dayanışması’na 10 milyon TL bağış

Başbakanlık tarafından başlatılan 15 Temmuz Dayanışması kampanyasına, Türk Telekom 10 milyon TL’lik bağışta bulundu.

Devlet millet el ele verdi piyasalar normalleşti

Meydanlara çıkan halkın FET֒nün darbe girişimini engelledikten sonra elindeki dövizini, altınını satarak ekonomiye sahip çıkma çabaları sonucunu verdi. Ekonomi yönetimi ve kurumların başarılı kriz yönetimiyle dolar tekrar 3 liranın altına gerilerken, geçen hafta yüzde 5 yükselen borsa kayıplarını telafi ediyor.

Tankların ezdiği araçlara sigorta ödemesi başladı

FET֒nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde meydana gelen hasarlar, birçok sigorta şirketi tarafından ‘lütuf ödemesi’ adı altında karşılanmaya başlandı.

Fedakarlık zamanı

1 Ağustos’tan itibaren tarihte görülmemiş bir kampanyaya başlayacak Emlak Konut GYO’nun Genel Müdürü Kurum “Ülkemizin yarınlarına güveniyoruz. Bugün fedakarlık zamanı diyerek bu kampanyayı başlatıyoruz” dedi.

Yatırımcıya turkuaz halı ipek halıya dönüşüyor

Darbe girişimi nedeniyle geciken yerli ve yabancı yatırımcılara teşvik paketi güncellendi. Yakında açıklanacak olan yeni pakete göre yatırım yapana arsa tahsisinden vergide kolaylık ve kredi imkanına kadar birçok konuda destek sağlanacak.

İspanyol devi Türkiye'ye övgü yağdırdı

İspanya’nın önde gelen bankalarından Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA'nın (BBVA) Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Torres Vila, Türkiye'nin ekonomik potansiyel açısından sağlam temellere dayanan bir piyasaya sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'ye olan ilgimiz stratejik ve uzun vadelidir." dedi.

Vatandaşın hasarı karşılanıyor! Ödemeler başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde meydana gelen hasarlar, birçok sigorta şirketi tarafından "lütuf ödemesi" adı altında karşılanmaya başlandı.

Muhasebecilerin asgari ücret tarifelerinde değişiklik

Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, işletme ve şirketlerin kuruluş işlemleri hizmetlerinden aldığı ücretler yarıya düşürüldü.

Bakan Elvan'dan faiz açıklaması

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün itibarıyla darbe girişimine rağmen çok iyi konumdayız, yavaş yavaş faizlerde de bir düşüş bekliyoruz." dedi.

Kalkınma Bakanı Elvan: Faizlerde düşüş bekliyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün itibarıyla darbe girişimine rağmen çok iyi konumdayız, yavaş yavaş faizlerde de bir düşüş bekliyoruz." dedi.

''Alçaklığın son noktası''

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Divan’daki konuşmasında, “Asker kıyafeti giyen teröristlere Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, polisimiz ve halkımız gereken cevabı verdi. Bu yapı 3 Temmuz’da kulübümüzle de uğraştı. Ama son kale Fener’i ele geçiremedi” dedi.

Galatasaray Manchester karşısında dağıldı

Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester United ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Sarı-Kırmızılılar, sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Arda attı, Barcelona kazandı

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2016 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona, Celtic'i 3-1 mağlup etti.

Bursaspor maçında olay... Sercan Yıldırım çılgına döndü

Bursaspor'un hazırlık müsabakası Darmstadt 98 maçında Sercan Yıldırım ile Alman ekibinin Boşnak oyuncusu Vrancic arasında kavga çıktı.

Kadın Milli Golf Takımı'ndan altın madalya

Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Takım Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Beşiktaş, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki son maçında Eibar'ı mağlup ederek kampı galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe'den demokrasi mesajı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısının açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, demokrasi mesajı verdi..

Liverpool'dan Galatasaray'a bomba transfer

Galatasaray, Liverpool'un orta saha oyuncusu Lucas Leiva ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'u yasa boğan ölüm

Trabzonspor Kulübünün eski başkan yardımcısı Sebahattin Çakıroğlu, 52 yaşında hayatını kaybetti.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Twitter hesabı askıya alındı

Terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkında attığı tweet'ler nedeniyle Türkiye'de büyük tepki gören Enes Kanter'in Twitter hesabı askıya alındı.

Çocuğun bulduğu poşet patladı: 3 kişi yaralandı

Elazığ’da bir çocuğun arazide bularak eve getirdiği poşetin patlaması sonucu, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

65 yıllık kan davası sona erdi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 65 yıllık kan davasının ardından, aileler arasında barış sağlandı.

Sosyal medyada 'OHAL' suçu işlemeyin!

Sosyal medyada 'OHAL' suçu işlemeyin!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı kansere 3 çalım attı

Beyaz kordonun inanılmaz sırrı!Eğer ihanet ederse...

Beyaz kordonun inanılmaz sırrı!Eğer ihanet ederse...

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un 6 ilçesinin bazı bölgelerine 31 Temmuz Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Adana'da mide bulandıran olay!

Adana'da girdiği evdeki aileyi uyku spreyi sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra 4 yaşındaki kızı kaçırıp sokak ortasında tecavüz ettiği ileri sürülen muavin tutuklandı.

Dikkat! Meteoroloji uyardı

Batı Akdeniz illerinde etkili olacak yüksek hava sıcaklıkları ve düşük nemin, bazı olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Hayalden gerçeğe uzanan yol!

Genç tasarımcıları keşfetmeyi ve onların hikayelerini sizlerle buluşturmayı seviyoruz. Bu hafta ki konuğumuz günlük, rahat tasarımları ile beğeni toplayan Zeynep Meltem Aktaş.

Fatih Erkoç'tan hayranlarına mesaj

Tedavisini Bodrum'da sürdüreceğini söyleyen Erkoç, "Bodrum'da doktorlarımız çok iyi, hastanelerimiz de öyle. İstanbul'da tedavi olmaya gerek duymadık" diye konuştu.