Yahudilik inancında dini bir kırılma olarak SİYONİZM

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in, Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı.

  • Muhammed Berdibek

Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşanan tarihsel hesaplaşmalar, tüm şiddeti ile devam ediyor. Bu tarihsel hesaplaşmalar, başta ideolojik veya dinî olmak üzere birtakım temel unsurlar üzerinden şekilleniyor. Fakat bu durumun daha çok Arap ülkelerine özgü olduğu vurgusu da oldukça sorunlu görünüyor. Sadece Arap ülkelerinde değil birçok ülkede bu ve benzeri krizlerin yaşandığı aşikâr. Bu kapsamda, 1948 sonrasında kurulan ve Ortadoğu dengelerinde önemli bir konuma sahip olan İsrail’in de benzer sorunlarının olduğu iddia edilebilir. Çünkü kuruluşundan beri, hatta kuruluşundan çok çok öncesine dayanan ideolojik ve dinî sorunların, İsrail tarihinde önemli bir yer tuttuğunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden, İsrail’de değişik bir tonda devam eden bu tartışmaların tarihsel kökenlerinin bilinmesi, İsrail’in ayrıksı bir durum oluşturmadığını gözler önüne serecektir.

Bilindiği üzere, Fransız Devrimi bütün toplumları etkilediği gibi Yahudi toplumunda da kökten kırılmalara ve dönüşümlere sebep oldu. Bu kökten kırılma ve dönüşümün ürünü olan Siyonizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktı. Siyonizm çıkışı itibarıyla, sanıldığının aksine, seküler ve milliyetçi bir harekettir. Fransız Devrimi ve sonrasında yaşanan birtakım gelişmeler, Yahudiler için önemli kırılmalar yaratmış; iki bin yıla yakın bir süredir bağlı kalınan Messiyanizm, yerini seküler bir hareket olan Siyonizme bırakmıştır. Bu kapsamda, Messiyanizm anlatısının şekillendiği Babil ve Roma sürgünlerini anlamak, konunun anlaşılması için oldukça önem arz ediyor.

Yahudi tarihi açısından en önemli olaylardan biri, M.Ö. 587 yılında Birinci Tapınağının yıkılmasını takiben Yahudilerin başına gelen Babil Sürgünü’dür. Bu sürgün sonrasında, binlerce Yahudi Babil İmparatorluğunun çeşitli bölgelerine göçtüler. Bu durum, M.Ö 539 yılında Persler’in Babil’i işgal etmesine ve Yahudilerin tekrar topraklarına dönmelerine izin vermesine kadar devam etti. Persler Yahudilerin tapınağı tekrar kurmalarına izin verdiler. Tapınak M.Ö. 515 yeniden inşa edildi.

Sürgünler ve isyanlar

Yahudi tarihinde önemli bir diğer olay; M.S. 66-70 yıllarında başlayan ve belli aralıklar ile M.S. 132’de Bar Kohba İsyanı ile son bulan isyanlar silsilesidir. İlk isyanda, (M.S. 70) Yahudilerin kutsal kabul ettikleri tapınak tahrip edilmiş ve daha sonra isyanların en büyüğü kabul edilen ve son isyan olan Bar Kohba (M.S.132) ile birlikte Yahudiler, Romalılar tarafından toplu olarak sürgüne gönderilmişlerdir.

Sürgün olayı Yahudi diasporasının başlangıcını oluşturmuştur. Diasporanın başlaması birtakım sorgulamaları beraberinde getirmişti. Yahudiler eğer gerçekten seçilmiş halk ise Tanrı neden onların sürgüne gönderilmesine müsaade etmiştir? Bu teolojik probleme hahamların verdiği cevap oldukça nettir. Buna göre, yıkım ve sürgün, Tanrı’nın, Yahudilerin günahlarına karşılık vermiş olduğu cezadır. Çünkü Yahudiler ibadetlerinden vazgeçmiş, başka dinleri ve insanları taklit etmişlerdir. Kutsal metinlerde de sürgünün kavmin işlediği günahlara karşılık tanrısal bir ceza olarak Yahudilerin başına geldiği düşüncesi hâkimdir. Tanah’ın pek çok kısmında, Yahudilerin işledikleri günahlardan ötürü yurtlarının ellerinden alındığı, tapınaklarının yıkıldığı ve putperest kavimlerin boyunduruğu altına girdikleri yazılıdır. Talmud’a göre, günahların bedeli olarak Tanrı'nın üç buyruğu vardır: (1) Yahudi halkı sürgünü bir ceza olarak kabullenecek ve duvarı aşmayacaktır. (2) Hükümranlığı altında yaşadıkları krallar ve devletlere sadık ve itaatkâr olacaklardır. (3) Tanrı da onları sürgünde koruyacak, eziyet görseler bile tamamen yok olmalarına müsaade etmeyecektir.

Bu üç buyruk 'Üç Ahit Teorisi' olarak adlandırılır. Buna göre, Yahudiler günahlarının bedelini ödediğinde Tanrı, Mesih’i gönderecek ve Mesih önderliğinde Yahudiler vatanlarına geri döneceklerdir. Buna bağlı olarak, Yahudiler 19. yüzyıla kadar Üç Ahit Teorisi'ne sadık kalmıştır. Mesih geldiğinde Yahudiler büyük güçlere olan boyunduruktan kurtulacak ve üstün bir hayata geri dönüş yapacaklardır. Üç Ahit Teorisinin pratikteki uygulaması Yahudi düşünce dünyasında siyasetin bir kenara bırakılması ve devlet kurma gibi ideallerin teolojik gerekçelerle bilinmeyen bir geleceğe tehir edilmesi şeklinde olmuştur.

Roma sürgününden sonra Yahudiler, Hristiyan ve İslam topraklarına dağılmışlardı. İslam topraklarında, Yahudiler ehli kitap kabul edildiklerinden, İslam ümmetinin bir parçası olmuşlardır. İslam otoritesi altında Yahudiler kendi yaşamlarını ve Yahudi öğrenimini Tevrat’a bağlı kalarak devam ettirdiler. Diğer taraftan Hıristiyanlığın egemen olduğu topraklarda ise Yahudilerin durumu oldukça vahimdi. Yahudiler Hz. İsa’nın katili görüldüklerinden, yoğun bir Hıristiyan nefretiyle karşı karşıyaydılar. Tarihsel anlamda yoğun bir Yahudi nefretinin olduğu Avrupa’da en hazin sorun Engizisyon mahkemesi olmuştur. Engizisyon mahkemeleri gettoların büyümesine yasaklar koymuş ve bu gettoların dışında yaşamayı yasaklamıştı. 1492’den sonra ise Yahudilerin yaşam koşulları tekrar zorlaştı. Yahudilerin önlerine iki seçenek konuldu: Din değiştirme ya da ölüm. Bu Yahudilerin yaşadığı ne ilk ne de son trajedi olacaktı.

Yahudilik ve etnik aidiyet

Avrupa'da, aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte Yahudiler üzerindeki baskılar bir nebze olsun hafiflemişti. Fransız Devrimi’nden önce Fransız milliyetçileri Yahudilerin etnik aidiyetten kopmalarını ve Fransız ulusuna dâhil olmalarını isteyip; buna karşılık onlara dinlerini özel alanda özgürce yaşayabilecekleri teminatını verdiler. Bu formül Yahudilerin “evde Yahudi, sokakta Fransız” olmalarını öngörüyordu. “Evde Yahudi” olmaktan kasıt dinî ibadetlerini özgürce yerine getirebilmeleriydi. Aslında bu formül asimilasyonu öngörüyordu. Ama pek çok Yahudi bu durumu kabullendi ve etnik arka planından yalıtılmış Yahudilik, yani Musevilik bu ortamda doğdu. Bu dönüşüm Yahudi geleneklerine göre devrimdi; çünkü tarihte birkaç istisna dışında Yahudilik hem dini hem etnik aidiyeti barındırmıştı.

Ulus devletlerin oluşması ve milliyetçiliğin doğrudan veya dolaylı etkisi, Yahudilerin temel paradigmasını kökten değiştirdi. Öncelikle Fransız devriminden sonra Yahudi-karşıtlığı yerini Anti-Semitizm’e bıraktı. Bu Yahudi nefretinin ırksal zemine kayması anlamına gelmekteydi. Bu anlamda en temel kabul edilen iki anti-semitist hareket olan Çarlık Rusya’sındaki Yahudi pogromları ve Dreyfus davası, Siyonizm’in doğuşuna sebep oldu. Bu durum, daha önce yaşanan dinî anlamda Yahudi düşmanlığından pek farklı değildi. Bu, toplumsal anlamda bir Yahudi sorunu olarak algılandı. Nitekim bu dönemde ortaya çıkan Siyonistler bunun temelde evrensel bir sorun olduğunu ve bu durumdan kurtulmanın tek yolunun Yahudilerin kendilerine ait bir devletlerinin olması ile son bulacağı fikrine vardılar.

İlk olayda, 1881’de, Yahudiler Rus Çarı Nikolai’ın öldürülmesinden sorumlu tutulmuş, bundan dolayı bütün Rusya topraklarını saran pogrom dalgası başlamış ve 200’ü aşkın şehirde Yahudi mahalleri yağmalanmıştı. O günlerde dünyadaki Yahudi nüfusunun yarısının yaşadığı Rusya’da birçok Yahudi Rusya’yı terk etmek durumunda kalmıştı. Geri kalanlar ise Yahudi geleneklerinden farklı bir çözüm önerisiyle ortaya çıkmışlardı. Bu çözüm önerisinin adı Siyonizm’di. Siyonizm’in en önemli ideologlarından Leon Pinsker’in yazdığı ‘kendi kendini özgürleştirme’ makalesinde, 2 bin yıldır eziyet çektiklerini, başka milletler arasında azınlık olarak yaşadıkları sürece bunun böyle devam edeceğini ve bu durumda kendi devletlerinin kurulmasının elzem olduğunu söylüyordu. Kavramsal olarak ilk kez 1886 yılında Siyonizm, modern bir terminoloji olarak Messiyanizm’e aykırı olarak ortaya çıkmıştır.

Siyonizm’in kurucusu

İkinci olayda ise, Fransa ordusuna bağlı bir subay olan Alfred Dreyfus, askeri sırları Almanya’ya satmakla suçlanmış, 1894 yılında askeri mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Bu davada delillerden çok Alfred Dreyfus’un Yahudi etnik kimliği temel alınmıştı. Olay, gelecekte siyasal Siyonizm’in kurucusu olacak Theodore Herlz’i derinden etkiledi. O dönemde asimilasyonu benimseyen Herlz, bu davadan sonra bütün fikirlerini değiştirdi. Ona göre bu olay Anti-Semitizm’in doğal bir yansımasıydı ve Yahudi sorununun sebebi ekonomik ya da dinî değil siyasi idi. Siyonistlere göre, Yahudi meselesinin temelinde Yahudilerin başka milletlerin topraklarında bir azınlık olarak yaşamaları yatmaktaydı. Bu azınlıkta olma hali ve devletsizlik sürüp gittiği müddetçe Yahudilerin kötü muameleye uğramasının önüne geçilmeyecektir. Bu durumun son bulması için, Yahudi devletinin kurulması gerekmekteydi. Fark edileceği üzere, Siyonist akım Yahudi düşünce tarihinde bir devrim oluşturacak niteliktedir. Tanrının affı yerine kendi kendine özgürleştirme yolu tercih edilmiştir. Bu yüzden, dışardan zannedildiğin aksine Siyonizm tam anlamıyla seküler, hatta dine meydan okuyan siyasi bir harekettir. 1896 yılında yazdığı kitabında (Yahudi Devleti) birçok sorunun cevabını veren Herlz, kurulacak devlette din adamlarının yetkilerinin sınırlı olacağını söylüyordu. Bunun yanında devlet rejiminin teokratik olmayacağını da vurguluyordu.

Üç Ahit İnancı

Siyonizm’in ortaya çıktığı ilk günden itibaren Ortodoks Yahudiler, bu durumun Tanrı’nın emirlerini çiğnemek olduğunu belirtmiş, neredeyse tüm platformlarda Siyonistleri tel’in etmişlerdir. Çünkü Siyonizm’in Üç Ahit İnancı’ndan bir uzaklaşma olduğu mütedeyyin Yahudilerin gözünden kaçmayacak kadar açıktı. Bu gerçek, Ortodoks Yahudiliğin önemli dinî liderlerinin Siyonizm’i sapkın bir hareket olarak görmelerine yol açtı ve bu olay Yahudiler için önemli bir kırılma olan Holokaust’a kadar devam etti. Dindar Yahudilerin Siyonizm’e olan tepkisi devam etse de bu facianın yaşanması, onları Siyonizm’e yakınlaştırdı. Söz konusu yakınlaşma yaşanmasına rağmen Ortodoks Yahudiler tel’in faaliyetlerine devam ettiler. 1947’de Kudüs Başhahamı, halen BM arşivinde de bulunan mektubunu BM’ye gönderdi ve İsrail devletinin kurulmaması için istekte bulundu. BM, Filistin’de yaşayan milletlere İsrail Devleti’ne katılmak isteyip istemediklerini soran bir delegasyon gönderdi. Bu delegasyonun yaptığı incelemeye göre Hıristiyan ve Müslümanlar bunu istemediler. Yahudiler de istemedi. Söz konusu mektupta, Kudüs Başhahamı: “Kudüs’ün uluslararası bir bölge olarak kalması için yalvarıyorum. Biz burada bir Yahudi devleti istemiyoruz ve benimle birlikte olan 60.000 kişi var ve onlar da Yahudi devleti istemiyor” diyordu.

Yine aynı dönemde, Ortodoks Yahudiler arasında bir kırılma sonucu, bir grup Ortodoks Yahudi (Bunlar daha sonra Ortodoks Siyonist olarak anılacaktı) İsrail’in kuruluşuna rıza gösterdi. Hâlbuki Agudat İsrail ve Ortodoks hahamlar Peel Komisyonu Raporuna karşı çıkarak İngilizlerin mandası altında yaşamak istediklerini belirtince Siyonist anlayış sekteye uğramıştı. 1947 yılında Siyonistlerle Agudat İsrail Partisi arasında yapılan Centilmenlik Antlaşmasıyla Yahudi devleti kuruldu. Hahamlar kuruluşu desteklemeseler de bu duruma menfi bir tavır takınmayacaklardı. Bugün dahi, İsrail’in kuruluşuna hiçbir şekilde rıza göstermeyen, hatta yıkılması için faaliyet gösteren onlarca Ortodoks Yahudi kuruluşları bulunmaktadır. Çünkü onlara göre, Siyonistler, Neşideler Neşide’sindeki Üç Andı-Aşkı Vaktinden önce uyandırmayın ilkesini çiğneyip, kutsal kitaplarda bahsedilen “zor kullanarak İsrail’e girme yasağını” çiğnemişlerdir.

muhammed-berdibek@hotmail.com

 

Haber Turu

Firari adli tıp yazı uzmanı yakalandı

Firari adli tıp yazı uzmanı yakalandı

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumu el yazısı ve yazı uzmanı 28 yaşındaki Hasan Bayram, Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yakalanarak tutuklandı.

Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, kuyumcudan sahte altın bozdurmak isteyen bir kadın, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Valiliği'nden 'zehirlenme' açıklaması

Kahramanmaraş Valiliği'nden 'zehirlenme' açıklaması

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan sağlık sorunlarıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın jeopolitik kodları

Fırat Kalkanı Harekatı'nın jeopolitik kodları

Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Fethiye'de yüzerken paleti çıkan ve kayalıklarda mahsur kalan kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Otomobil evin bahçesine girdi

Otomobil evin bahçesine girdi

Samsun'da meydana gelen kazada bir otomobilin evin bahçesine girmesi sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı.

‘Himmet’i yurtdışında lobilere harcıyorlar

‘Himmet’i yurtdışında lobilere harcıyorlar

İçişleri bakanı Efkan Ala, FET֒nün dini duyguları sömürerek ‘himmet’ adı altında topladığı paraları yurtdışına kaçırdğını ve şimdi ise lobi faaliyetletlerinde harcağını söyledi.

Diyarbakır Havaalanı'nda polis noktasına saldırı

Diyarbakır Havaalanı'nda polis noktasına saldırı

DİYARBAKIR Havalimanı'nda polis kontrol noktasına 00.30 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermileri boş araziye düşerken, saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Aynı gece, hem mutluluğu hem hüznü yaşadı

Aynı gece, hem mutluluğu hem hüznü yaşadı

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Yalova'da yeğeni Esra Yalçın'ın düğününe katıldıktan sonra, Cizre'de şehit olan polis memuru Abdülhamit Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yeğeninin mutluluğuna şahitlik eden Şimşek, taziye evinde ise acılı baba Necip Kaya ile hüznü yaşadı.

Ankara'da şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara'da şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Irak'ta Ceziret'ul Halidiyye bölgesi IŞİD'den kurtarıldı

Irak'ta Ceziret'ul Halidiyye bölgesi IŞİD'den kurtarıldı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Ceziret'ul Haliddiye bölgesinin terör örgütü IŞİD'den kurtaruldığını açıkladı.

İdlib'te yerleşim yerine misket bombalı saldırı

İdlib'te yerleşim yerine misket bombalı saldırı

Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'teki muhaliflerin kontrolünde bulunan beldelere misket bombasıyla düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cenevre’de karar Suriye bölünmez

Cenevre’de karar Suriye bölünmez

İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelen ABD ve Rus Dışişleri Bakanları Kerry ile Lavrov, ortak basın toplantısında ‘Fırat Kalkanı’ hakkında konuştu. Kerry, “Suriye’nin bütünlüğünden yanayız” dedi.

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Esed rejimi Halep'te taziye çadırını vurdu: 20 ölü

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: '20 ölü'

Rejim Halep'te taziye çadırını vurdu: "20 ölü"

Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan Ermenistan'ın İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü ele geçirdiği Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde hayat normale dönmeye başladı.

ABD'den flaş YPG kararı

ABD'den flaş YPG kararı

ABD, PKK'nın Suriye uzantısı YPG’ye hem Fırat’ın doğusuna çekilme talimatı verdiği hem de silah ve istihbarat desteğini kestiği iddia edildi.

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

DAEŞ'ten kan donduran görüntü, terör örgütü bunu ilk kez yaptı

Terör örgütü DAEŞ, Suriye'de savaş esirlerini öldüren beş çocuğun görüntülerini yayınladı. Görüntülerdeki çocuklar arasında bir İngiliz de var. Bu Batılı bir çocuğun kullanıldığı ilk video oldu.

Fırtına, koca binayı böyle yerle bir etti!

Fırtına, koca binayı böyle yerle bir etti!

Bank Asya’da alavere dalavere yapmışlar

Bank Asya’da alavere dalavere yapmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve alt şirketleri ile Yeni Mağazacılık AŞ’ye düzenlenen operasyon kapsamında Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan ile Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş’ında aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanm

FETÖ şirketlerine özel vergi müfettişi

FETÖ şirketlerine özel vergi müfettişi

FET֒nün Maliye’deki yapılanmasının perde arkasında, kendisine destek veren şirketleri koruma amacı çıktı. FET֒ye destek veren şirketlere vergi cezası yazılmasın diye yine örgüte yakın müfettişlerin görevlendirildiği belirtildi.

Köprü bayramı

Köprü bayramı

Cuma gece yarısından itibaren ulaşıma açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü dün adeta bayram yerine döndü. Köprüye akın eden halk, selfie çekti, rahat geçişin keyfini sürdü.

Bakanlık’tan Fikirtepe’ye neşter

Bakanlık’tan Fikirtepe’ye neşter

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesi Fikirtepe’de sorunların çözümü için harekete geçtiklerini söyledi. Kimsenin mağduriyet yaşamayacağını kaydeden Özhaseki, Fikirtepe’nin 2 yıl içinde tamamlanacağını belirtti.

Türkiye Varlık Fonu müthiş bir değer olacak

Türkiye Varlık Fonu müthiş bir değer olacak

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, yabancılara alternatif ürünler oluşturmamız gerektiğini ve bunun için Varlık Fonu’nun Türkiye için müthiş bir değer olacağını söyledi.

'Fuar, İzmir’e karşı görevimiz'

"Fuar, İzmir’e karşı görevimiz"

85. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ana sponsoru Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sancak, herkesi fuara davet ederek, Folkart’ın, İzmir’den kazandıklarını, İzmir’e geri vermeyi bir görev olarak gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Türkiye'nin en büyük entegre projesi...

Güneydoğu Anadolu'daki 9 ilde tarımdan turizme kadar birçok sektöre doğrudan etki edecek olan Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) sona yaklaşılması, bölge insanının umudu oluyor. 37 yılda 29 hükümet gören GAP'ın 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel kalkıyor

Mega projelerin önündeki en büyük engel olan finansman sorununun Türkiye Varlık Fonu ile giderilmesi hedeflenirken, fonun savunma, havacılık ve yazılım gibi alanlarda yerli şirketleri küresel bir oyuncu konumuna getirmesi bekleniyor.

Gişeler ASELSAN'a emanet

Gişeler ASELSAN'a emanet

Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayan 3. boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ücret toplama sistemi ASELSAN tarafından tesis edildi.

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Bölgeye 35 milyarlık dev yatırım

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu terörün tahribatından kurtaracak cazibe merkezleri için 30-35 milyar TL yatırım yapılacak.

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Krunoslav Jurcic

Adanaspor'un yeni teknik direktörü Krunoslav Jurcic

SPOR Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adanaspor'un yeni teknik direktörü Krunoslav Jurcic oldu.

'Hakem yüzde yüzlük iki penaltımızı vermedi'

"Hakem yüzde yüzlük iki penaltımızı vermedi"

Denizlispor Teknik Direktörü Selahattin Dervent, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada hakemi eleştirdi.

'Sezona 11-12 gün geç başlamanın sıkıntısını yaşıyoruz'

"Sezona 11-12 gün geç başlamanın sıkıntısını yaşıyoruz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-1 kazandıkları Denizlispor maçının ardından yaptığı basın toplantısında sezona geç başlamasın sıkıntısını yaşadıklarını, buna rağmen alınan galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

'Duran toplarda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik'

"Duran toplarda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Rakibin bugün kazandığı oyunda, istediği strateji tuttu, biz istediğimiz stratej iyi sonuca çeviremedik" dedi.

'Muslera bu ligin dengesini bozuyor'

"Muslera bu ligin dengesini bozuyor"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Skoru değiştirecek pozisyonlar bulduk ama kaleci Muslera'yı geçemedik" dedi.

Trabzonspor 88. dakikada yıkıldı

Trabzonspor 88. dakikada yıkıldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantepspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Gaziantepspor-Trabzonspor: 1-0

Gaziantepspor-Trabzonspor: 1-0

SPOR Toto Süper Lig'de Gaziantepspor, ligin ilk karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'da sakatlık şoku... İkinci yarıya çıkamadı

Galatasaray'da sakatlık şoku... İkinci yarıya çıkamadı

Galatasaray'ın Akhisar'a konuk olduğu maçta Eren Derdiyok sakatlık geçirdi

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Çalımbay: Daha iyi olacağız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kazanarak milli arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ancak olmadı. Daha iyi olacağız. Önemli olan herkesin kapasitesine ulaşması" dedi.

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor cephesi hakeme ateş püskürdü

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Kasımpaşa maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında maçın hakemi Tolga Özkalfa'yı eleştirdi.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İskoç Lordu'nun mega yatı 'Sea Walk' Marmaris'te

İskoç Lordu'nun mega yatı "Sea Walk" Marmaris'te

İskoç Lordu İrwine Laidlaw'ın ultra lüks yatı 'Sea Walk', Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

9 gün tatil turizm sektörünü canlandırdı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, pek çok kişiyi tatlı bir tatil telaşı aldı.

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

İstanbul'un en büyük kurban satış ve kesim merkezi!

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da hizmete sunuyor. 220 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezde 700 çadır kuruldu. Anadolu’nun değişik bölgelerinden gelen kurbanlıklar burada satışa sunulacak.

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez’de “Angus” operasyonu

Körfez sularında Angus cinsi bir sığır gören İzmirliler gözlerine inanamadı. İhbarı alan AKS 110 ekipleri hızla müdahale ederek Singapur’dan İzmir Limanı’na gelen gemiden denize düşen hayvanı boğulmadan son anda kurtarıldı.

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Sınır ötesine 10 bin kişilik sıcak yemek

Kilis İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ve 60 bin ekmek gönderiliyor.

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Güneşe en yakın gezegen bulundu

Bilim adamları, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız Proxima Centauri'nin yörüngesinde dünyaya benzeyen bir gezegen buldu.

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu'nu kullananlar dikkat!

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5, Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağının 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana polisi, üniversitede FETÖ tuzağına karşı proje geliştirdi

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü elamanlarının üniversite kayıt dönemlerinde çeşitli bahanelerde öğrenci ve ailelerle iletişim kurarak gençleri örgüt yapısı içine çekmesini önlemek için El Ele Güvenli Geleceği adlı bir proje geliştirdi.

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

'Emniyet kemeri' hayatlarını kurtardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde duvara çarparak takla atan araçtaki hamile kadın ile eşi taktıkları emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.